Föräldraskap och kognitiva svårigheter

SUF står för samverkan, utveckling, föräldraskap och har fokus på att utveckla arbetet med stöd till barn och familjer där någon av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar föräldraskapet. Det kan till exempel handla om utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller svag begåvning.

SUF-gruppen är en samverkansgrupp med personal från verksamheter som möter föräldrar som har eller kan ha kognitiva svårigheter. Representanter finns med från förskola, barnhälsovård, skola, socialkontor, habilitering, vård- och omsorg, och så vidare. Representanterna fungerar också som ambassadörer och man kan vända sig till ambassadören om man har frågor om målgruppens behov, arbetssätt, med mera.

Målet med arbetet är att uppmärksamma barnens och föräldrarnas behov och att de verksamheter som möter målgruppen kan erbjuda ett anpassat stöd för att förhindra att barn far illa. Samverkan ska bidra till att använda kunskap och resurser mer effektivt och till bättre samordning av våra insatser.

För att nå målet arbetar SUF-gruppen med:

  • Kunskapsutveckling – genom att samla och sprida kunskap om föräldraskap och funktionsnedsättning, om barnens situation samt hur stödet bäst utformas och erbjuds.
  • Sprida kunskap om metoder och arbetssätt – det kan till exempel handla om arbetssätt, kognitiva hjälpmedel, tydliggörande av ansvar och roller genom samverkan.
  • Konsultation – genom att erbjuda möjlighet för personal att konsultera SUF-gruppen kring enskilda familjer (avidentifierat).

För konsultationsärenden, kontakta:
Ami Hemstad, specialpedagog utbildningskontoret
Tel: 011-157940
Joakim Magnusson, psykolog utbildningskontoret
Tel: 011-153503
Eller e-post: samverkan.foraldraskapSUF@norrkoping.se

Övriga frågor:
Åsa Nilsson, sakkunnig socialkontoret
Tel: 011-15 79 94

Kontakt