Gemensam värdegrund, syfte och övergripande mål

I alla verksamheter som arbetar med barn och unga har vi ett gemensamt ansvar och en skyldighet att samverka för att alla barn i Norrköping ska ha en god hälsa, goda uppväxtvillkor och god utbildning. Barnets behov ska stå i fokus och det är barnets behov av insatser som avgör vilka som behöver samverka och på vilket sätt.

Syftet med samverkan är att uppmärksamma barns behov och särskilt de barn som har behov av stöd. Vi ska arbeta för att tidigt upptäcka de barn som har eller riskerar att få svårigheter och ge ett samordnat stöd i ett tidigt skede.

Organisation

Det är Barnsamverket som ansvarar för lokala, övergripande samverkansfrågor i Norrköping. Till Barnsamverkets uppgifter hör att legitimera samverkan, fånga upp utvecklingsbehov, undanröja hinder för samverkan, planera för gemensam kompetensutveckling med fokus på samverkan och samsyn, följa att syfte och mål är förankrat, följa upp samverkansarbeten, med mera. Barnsamverket består av verksamhetschefer eller motsvarande.

Utöver detta pågår också samverkan i en olika rad sammanhang som exempelvis i gemensamma verksamheter, med arbetssätt och modeller, brottsförebyggande råd och inte minst mellan professionerna i vardagen.