Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan skriva ner det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom.

Kontakta familjerättsenheten om ni vill skriva avtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.