Vårdnad, boende och umgänge

Efter en skilsmässa beslutar föräldrar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan de vända sig till familjerättsenheten som kan erbjuda samarbetssamtal och i vissa fall samverkansteam.

Här nedan kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Avtal

Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan skriva ner det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom.

Kontakta familjerättsenheten om ni vill skriva avtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan delta i samarbetssamtal. Syftet är att ni ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal är frivilliga och sker på initiativ från föräldrarna. Domstol kan hänvisa föräldrar till samarbetssamtal men föräldrarna måste själva vilja delta.

Samarbetssamtal är en slags medling, där båda föräldrarna ska vara beredda att överväga olika alternativ. Familjerättssekreteraren styr samtalet men det är ni föräldrar som tar besluten. Det ni kommer fram till kan skrivas ned i ett avtal (se under rubriken avtal ovan).

Kontakta en familjerättssekreterare om du är intresserad av samarbetssamtal.

Samverkansteam

När föräldrar separerar innebär det en omställning för alla i familjen. Barn riskerar att hamna i kläm och fara illa vid en separation om föräldrarna inte kommer överens. Föräldrar som är i konflikt med varandra har inte alltid förmåga att sätta barnets behov i fokus. Även för föräldrar är konfliktfyllda separationer svåra. Ibland behöver föräldrar och barn hjälp med att förbättra barns situation efter en separation.

Vilka är Samverkansteamet?

I Norrköping har vi tillsammans med fem andra kommuner runt om i landet deltagit i ett forskningsprojekt och utvecklat ett nytt arbetssätt – Samverkansteamet. Samverkansteamet erbjuder ett tvärprofessionellt stöd till föräldrar och barn och strävar efter att skapa skräddarsydda insatser. Vi sätter stor vikt vid barns delaktighet och strävar efter att samtala med, eller på annat sätt, få ta del av barnets syn på sin situation.

Vill du veta mer?

I broschyren "Samverkansteam - info till föräldrar" hittar du mer om vad Samverkansteam kan erbjuda samt hur man kommer i kontakt med teamet.

Broschyr att skriva utPDF (pdf, 635.9 kB)

Utredning

På familjerättsenheten utreds frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov.

Broschyr om utredningar om vårdnad, boende och umgängePDF (pdf, 534.2 kB)

Norrköpings umgängesstöd

Norrköpings umgängesstöd ska erbjuda trygga umgängen för barn när de av olika anledningar inte kan träffa sina föräldrar utan närvaro av socialtjänsten eller umgängesstöd. Med trygghet menar vi en känsla av välmående och säkerhet. Målgruppen är barn och föräldrar som inte bor tillsammans och där föräldern av olika anledningar inte förmår skapa ett tryggt umgänge med sitt barn på egen hand.

För att få denna insats behövs ett biståndsbeslut eller dom. För frågor kring dom kontakta Familjerätten. För frågor kring myndighetsutövningen kontakta Socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Tvist i domstol

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe. Som regel har samarbetssamtal prövats innan frågan drivs vidare till domstol.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerättsenheten. Den ska mynna ut i en bedömning om vad som är till barnets bästa. I avvaktan på ett slutligt beslut kan tingsrätten fatta ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut.

Kontakt