Familjehem får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat riktlinjer och regler för kommunernas ersättningar till sina familjehem. Norrköpings kommun följer dessa riktlinjer.
Läs mer på SKL:s webbplats.