Stöd i föräldraskapet

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Då kan du få stöd i ditt föräldraskap.

Prata med någon

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. Det kan bland annat handla om att vilja bolla frågor med andra föräldrar, att behöva kvalificerat stöd för att se barnets behov eller att orka vara förälder. Oavsett hur ditt behov ser ut är det bra att söka stöd som tidigt som möjligt.

Rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer

Prata med barn- och ungdomsverksamhetens utförardel för mer information om vad de kan hjälpa dig med.

 • Telefon: 011-15 20 00
 • Telefontider: Måndagar 15.00-16.00 och torsdagar 8.30-9.30
Blivande förälder eller förälder med barn 0-18 månader

Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som blivande förälder eller förälder med barn 0-18 månader. De arbetar på olika sätt med stöd och behandling kring anknytning och samspel.

Läs mer om Spädbarnsverksamheten

Barnets psykiska hälsa eller välmående, 6-14 år

Barnhälsan erbjuder stöd till familjer med barn i åldern 6-14 år.

Läs mer om Barnhälsan

Stöd till föräldrar som har barn placerat utanför det egna hemmet

Föräldrastöttan vänder sig till dig förälder som har ditt barn placerat utanför det egna hemmet enligt socialtjänstslagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi erbjuder dig:

 • Möjlighet att prata om känslor så som sorg, skuld och skam
 • Stöd i att hitta strategier för att hantera frustration
 • Stöd i att förbereda dig inför möten med exempelvis handläggare. Om du önskar kan vi också närvara i möten som en stödjande funktion.
 • Stöd i att upprätthålla kontakten med barnet och att vara förälder på avstånd.
 • Stöd i samarbetet med familjehemmet, boendet med flera.
 • Information och hjälp kring juridiska rättigheter och skyldigheter.
 • Hjälp att gå igenom material så som utredningar, dokument med mera.

Du som förälder tar själv kontakt med oss och vi erbjuder tid för ett första samtal inom en vecka. Vi på Föräldrastöttan arbetar med stöd och har en lyssnande och vägledande funktion. Vi förhåller oss neutrala i relation till handläggare och andra aktörer och vi för inte någons talan.

Vill du komma i kontakt med Föräldrastöttan? Kontakta oss på telefonnummer nedan eller fyll i vårt webbformulär här.

Kontakt:
Christina Lischke, 011-15 60 06
Skicka e-post

Stöd och hjälp för par med relationsproblem

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp till sambos, gifta, särbos eller separerade med relationsproblem.

Läs mer om familjerådgivning

Flera inblandade och svårt att komma överens

Nätverkslaget hjälper till med att förbereda och leda lugna möten där alla får prata och lyssna.

Läs mer om nätverkslaget

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De erbjuder exempelvis rådgivande samtal, samarbetssamtal och samverkansteam.

Läs mer om familjerätten

Föräldrar som är i konflikt

När föräldrar separerar innebär det en omställning för alla i familjen. Barn riskerar att hamna i kläm och fara illa vid en separation om föräldrarna inte kommer överens. Föräldrar som är i konflikt med varandra har inte alltid förmåga att sätta barnets behov i fokus. Även för föräldrar är konfliktfyllda separationer svåra. Samverkansteamet erbjuder skräddarsytt stöd.

Läs mer om samverkansteamet

Utbildning för föräldrar i konflikt

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är en gratis utbildning som erbjuds till föräldrar som har svårt att komma överens kring barns vårdnad, boende och umgänge efter skilsmässa eller separation.

Under utbildningen träffar du föräldrar i liknande situation, får möjlighet att diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation och hur konflikter mellan föräldrar påverkar barn.

Vid tre tillfällen skapas utrymme för dig att diskutera vad du kan göra för att underlätta för ditt barn i den konflikt ni som föräldrar befinner er i. Samtalen förs i grupp och handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteorin, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

I utbildningen kan du som förälder få hjälp med att synliggöra ditt barns behov och situation genom att ställa dig frågan: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Syftet med utbildningen är att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge.

Utbildningen utgår från:

 • Ett barnperspektiv
 • Barnets rättigheter
 • Kunskap
 • Egna reflektioner
 • Tips

Tanken är att man som par kan gå kursen samtidigt, därför rullar två kurser parallellt. Man går aldrig kursen tillsammans som par.

Mer information och anmälan

Björn Hultén, 073-020 23 02
bjorn.hulten@norrkoping.se

Berit Hultström, 072-598 66 84
berit.hultstrom@norrkoping.se

Barn med komplex social problematik

Teamet för barn och ungdomar i social samverkan, BUSS-teamet, vänder sig till barn i förskoleklass till och med årskurs nio som har komplex social problematik. Stödet bygger på vi arbetar nära barnet på flera arenor samtidigt; i skolmiljö, i hemmet och med fritiden.

Det här stödet kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer, ring 011-15 00 00.

Stödsamtal, familjebehandling eller stöd i hemmet

Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Det stödet kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer, ring 011-15 00 00.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00