Norrköpings kommunfullmäktige tog i januari 2016 beslut om att konkurrensutsätta hemtjänsten. Det kallar vi Eget val inom hemtjänsten.

Eget val inom hemtjänsten innebär att alla hemtjänsttagare kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från någon godkänd privat utförare. Hemtjänsttagare som inte gör ett eget val får kommunal hemtjänst.

Du som driver företag inom omsorg har möjlighet att ansöka om att bli godkänd utförare av hemtjänst i Norrköpings kommun. För att bli godkänd krävs det att du uppfyller de krav som vård- och omsorgsnämnden beslutat.

De som blir godkända utförare av hemtjänst i Norrköpings kommun förbinder sig att följa de regelverk, riktlinjer och rutiner som framgår av förfrågningsunderlaget.