Taxa för vård och omsorg

Det är reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Begreppet hemtjänst används för all hjälp och stöd du får oavsett om du bor i eget boende eller i ett särskilt boende. Reglerna gäller inte insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad kostar det? 2019PDF (pdf, 3.3 MB)
Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2019

Avgifter för hemsjukvård i Norrköpings kommunPDF (pdf, 264.1 kB)

Blanketter

Uppgifter för att räkna ut avgiften för vård- och omsorgsinsatser
Den här blanketten ska du använda för att vi ska kunna beräkna din avgift.

Ansökan om individuellt belopp
Om du har kostnader som överstiger kommunens fastslagna schablonbelopp eller har kostnader som inte finns med i schablonbeloppet, kan du ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp.

Kontakt