Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Den 10–24 januari 2024 sker skolval till förskoleklass och årskurs 7. Från den 15 mars 2024 är det möjligt att ta del av besked om skolplacering i e-tjänsten för skolval.

E-tjänsten för skolval

Frågor och svar om skolval till förskoleklass

När kan jag se vilken skola mitt barn har fått plats på?

Från den 15 mars är det möjligt att ta del av besked om skolplacering i e-tjänsten. Du får ett meddelande genom sms eller e-post när det finns ett besked att läsa i e-tjänsten för skolvalet. Logga in i e-tjänsten för att ta del av beskedet.

Hur går det till när en elev får plats på en skola?

Utgångspunkten för kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Alla elever är garanterade en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan. De fristående skolorna har egna regler för vem de erbjuder plats.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för förskoleklass.

För kommunal förskoleklass fördelas skolplatserna i denna turordning:

  • Absolut förtur
  • Rimligt avstånd
  • Syskonförtur
  • Relativ närhet
  • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Absolut förtur

Elever med extraordinära behov kan ha absolut förtur till en skola genom ansökan om reserverad plats. Detta gäller exempelvis elever som behöver gå i hörselspår eller RH-grupp. En sådan ansökan sker genom nuvarande förskola.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 2 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som är folkbokfört på samma adress, och som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola Pdf, 255 kB.

Jag önskar plats i fritidshem för mitt barn. Hur gör jag?

Det finns ingen kö till fritidshemmet. Du kan ansöka om plats i fritidshem när skolplaceringen för ditt barn är klar. Du ansöker om plats i fritidshem i e-tjänsten för Förskola och fritid.

Information om fritidshem

För vilka elever gäller skolvalet till förskoleklass?

Skolvalet gäller för alla elever som ska börja i förskoleklass i kommunal eller fristående skola.

Vilka skolor finns i Norrköping?

På kommunens hemsida finns information om skolor i Norrköping.

Kommunala skolor

Fristående skolor

Frågor och svar om skolval till årskurs 7

Hur går det till när en elev får plats på en högstadieskola?

Utgångspunkten för kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Alla elever är garanterade en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

De fristående skolorna har egna regler för vem de erbjuder plats. Läs mer om det på respektive skolas webbplats.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för årskurs 7.

Om fler elever har sökt än vad en skola har plats för gäller denna turordning till årskurs 7 i kommunala skolor:

  • Absolut förtur
  • Rimligt avstånd
  • Relativ närhet
  • Lottning

Turordningsreglerna nedan gäller enbart kommunala skolor. Fristående skolor har egna regler för sin antagning. Besök den fristående skolans webbplats för att läsa om skolans antagningsregler.

Absolut förtur

Absolut förtur betyder att vissa elever har förtur till vissa skolor. Alla elever som går i årskurs 6 på en skola som även erbjuder årskurs 7 har absolut förtur, vilket innebär att eleven alltid rätt att få behålla sin plats och behöver inte göra ett aktivt skolval. Elever med extraordinära behov kan ha absolut förtur till en skola genom ansökan om reserverad plats. Detta gäller exempelvis elever som behöver gå i hörselspår eller RH-grupp. En sådan ansökan sker genom nuvarande skola.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som ska börja årskurs 7 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen för skolval och skolplacering i grundskola Pdf, 255 kB.

För vilka elever gäller skolvalet till årskurs 7?

Skolvalet gäller för alla elever som går i årskurs 6 på en kommunal eller fristående skola och ska börja årskurs 7 på en kommunal eller fristående skola. Alla elever som går i årskurs 6 på en skola som även erbjuder årskurs 7 har alltid rätt att få behålla sin plats och behöver inte göra ett aktivt skolval.

Mitt barn går i årskurs 6 på en skola och jag har räknat med att mitt barn ska gå kvar på den skolan i årskurs 7. Måste jag önska skola?

Det behöver du inte. Alla elever som går i årskurs 6 på en skola som även erbjuder årskurs 7 har alltid rätt att få behålla sin plats. Om eleven ska gå kvar på samma skola behöver du som vårdnadshavare inte lämna önskemål om skola.

Frågor och svar allmänt om skolvalet

Hur gör jag om jag vill ändra mitt val?

Du kan ändra val och rangordning fram till sista ansökningsdagen som är den 24 januari 2024.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering?

När skolvalsperioden är slut och alla som sökt i skolvalet fått sina placeringar, kan vårdnadshavare ansöka om byte av skola. Omvalsperioden för elever som deltagit i skolvalet är öppen mellan den 1 april - 15 april. Därefter hänvisar vi till ordinarie bytesperioder.

Information om skolbyte

Ni kan också överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd om det gäller placering på en kommunal skola. Du kan läsa mer om överklagan på Överklagandenämndens webbplats.

Antagning till friskolor

Friskolor har egna antagningsregler och köer. Vänd dig till den aktuella friskolan om du har frågor kring friskolans antagningssystem.

Om ditt barn inte har fått plats på en fristående skola och du har synpunkter på det, ska du vända dig till den skolan.

Kan kommunen starta flera klasser om många elever vill gå på en skola?

Det är noga övervägt hur många klasser som skolan kan ta emot. Det har med elevernas arbetsmiljö att göra. Varje klass behöver ha en rimlig arbetsmiljö och en fungerande organisation.

Får jag skolskjuts till skolan jag önskar?

Skolskjutsen går till vissa skolor, så kallade skolskjutsskolor. Om det inte finns någon skola inom rimligt avstånd anordnas skolskjuts till er skolskjutsskola. För den elev som väljer en annan skola än skolskjutsskolan, exempelvis en fristående skola eller en annan kommunal skola, kan rätten till skolskjuts påverkas.

När du gör ditt val i e-tjänsten ser du vilken skola som är din skolskjutsskola. Om du vill vara säker på att få skolskjuts ska du välja din skolskjutsskola.

Inför varje läsår fattas beslut om vilka skolor som ska vara skolskjutsskolor. Beslutet bygger på en kombination av hur skolskjutsturerna kan organiseras och på kapaciteten på våra skolor.

Läs mer om skolskjuts

På vilket sätt tar ni hänsyn till Barnkonventionen när ni beslutar om skolplaceringar?

När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en skola inte har plats för alla som sökt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Utbildningskontoret har uppdraget att se till alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska lyckas. Vissa elever har förtur i skolvalet. Det gäller elever med skyddad identitet. De tillfrågas om vilken skola de önskar innan skolvalet. Förtur gäller även för elever med extraordinära behov. Här sker samverkan mellan vårdnadshavare, förskolan eller skolan och Centrala barn- och elevhälsan. Beslut om skolplacering fattas av verksamhetschef.

Förtur omfattar även elever som går i hörselspår och elever som går i musikklass och som önskar fortsätta med det.

Varför ska jag välja skola för mitt barn?

Du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå på enligt skollagen. Vi behöver få veta vilken skola du önskar och därför ska du välja skola för ditt barn. Om du inte gör ett val får ditt barn plats på någon av kommunens skolor som har platser kvar och som ligger inom rimligt avstånd från hemmet.

Om jag vill söka en fristående skola, räcker det att söka i skolvalet?

Nej. Du måste även söka direkt till den fristående skolan, om du inte redan har gjort det och få en placering i deras kö.

Vi står i kö till en fristående skola, varför ska vi söka skola i skolvalet?

Skolvalet samordnas mellan kommunala och fristående skolor för att alla skolplaceringar ska bli klara så tidigt som möjligt och för att alla sökande ska ges besked om skolplacering samtidigt. Genom att samordna skolvalet får förskolor och skolor möjlighet till bättre planering i övergångsarbetet.

Hur kommer jag in i e-tjänsten för skolval?

Här hittar du e-tjänsten för skolval. Logga in med e-legitimation, till exempel mobilt bank-id.

Jag behöver hjälp att göra min ansökan. Hur gör jag?

Du kan ringa Norrköpings kommuns Kontaktcenter för att få hjälp, telefonnummer 011-15 00 00. Det går också att besöka Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping. Ta med din id-handling om du behöver hjälp av Kontaktcenter att göra din ansökan.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera ansökan för att den ska vara giltig. Om inte båda vårdnadshavarna godkänt valet räknas det som att inget val har genomförts. Ditt barn får då en skolplacering baserad på folkbokföringsadressen.

Vad gör vi när bara en av två vårdnadshavare har möjlighet att logga in?

Kontakta kommunens Kontaktcenter, 011-15 00 00 så får du hjälp.

Vad händer om jag glömmer ansöka?

Du kommer få två påminnelser under ansökningsperioden, om du inte gjort klart valet.

Hur många önskemål kan jag lämna?

Du ska välja minst tre skolor i e-tjänsten för skolval. Du kan önska och rangordna så många skolor du vill. Tänk på att bara önska skolor där du kan tänka dig att ditt barn kan gå.

Jag eller mitt barn har skyddade personuppgifter, ska jag använda e-tjänsten?

Nej, du ska inte använda e-tjänsten. Du kommer bli kontaktad av placeringshandläggare på utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Vi planerar att flytta till Norrköping från annan ort. Hur gör vi då?

Den nya folkbokföringsadressen måste vara klar för att skolvalet ska kunna genomföras. Kontakta kommunens Kontaktcenter, 011-15 00 00 så får du hjälp.

Vi bor i Norrköpings kommun men planerar att flytta till ett annat område inom kommunen. Är det något vi behöver tänka på?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för barnets skolplacering, så om du vet att ni kommer att flytta så behöver du göra en Flyttanmälan i e-tjänsten Mitt Skolval. Du skannar in en kopia på ert hyreskontrakt eller köpekontraktet och bifogar detta i e-tjänsten. Då räknar vi ut avståndet mellan den nya adressen och de önskade skolorna istället.

Finns e-tjänsten på flera språk?

Ja, e-tjänsten finns på nio olika språk. Du väljer språk när du loggar in.

Information till vårdnadshavare om skolval till förskoleklass och årskurs 7

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får ett brev med information hem i brevlådan. Här hittar du informationen som skickades inför skolvalet 2024.

Information om förskoleklass – SVENSKA Pdf, 25 kB.

Information om årskurs 7 – SVENSKA Pdf, 27.7 kB.

Information in other languages

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00