Skolval till förskoleklass och årskurs 7

I februari 2020 sker skolval till förskoleklass och årskurs 7 i kommunal skola. Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2020 ska välja skola i e-tjänsten för skolval.

Ansökningsperioden för skolval är stängd. Det slutgiltiga beskedet om skolplacering skickas hem med brev i slutet av mars.

Logga in i e-tjänsten för skolval

Frågor och svar om skolval

När får jag veta vilken skola mitt barn har fått plats på?

I mars 2020 får du ett preliminärt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på. Beskedet publiceras i e-tjänsten för skolvalet. Du får ett meddelande genom sms eller e-post när det finns ett besked att läsa. Logga in i e-tjänsten för att ta del av beskedet. När du har fått ditt preliminära besked har du möjlighet att anmäla förändringar, till exempel om ni har flyttat eller om ditt barn har blivit antagen till en friskola.

Det slutgiltiga beskedet om skolplacering skickas hem med brev i slutet av mars.

Varför har kommunen infört skolval till årskurs 7?

Skollagen säger att vårdnadshavare ska ha möjlighet att välja skola oavsett var i kommunen man bor. Norrköpings kommun behöver, precis som andra kommuner i Sverige, följa skollagen och av den anledningen har skolval till årskurs 7 införts i Norrköping.

Kan kommunen starta flera klasser om många elever vill gå på en skola?

Det är noga övervägt hur många klasser som skolan kan ta emot. Det har med elevernas arbetsmiljö att göra. Varje klass behöver ha en rimlig arbetsmiljö och en fungerande organisation.

Kan jag fortfarande få en plats på mitt förstahandsval, även om den preliminära placeringen inte är mitt förstahandsval?

Det kan fortfarande vara möjligt att du får en plats på ert förstahandsval, även om det preliminära beskedet visar att du inte fått en plats där. Detta hänger ihop med hur många och vilka som tackar nej till sin preliminära plats. Om du står på tur för att få en plats som blivit ledig så tar vi direktkontakt med dig. Vi återkopplar till dig senast den 20 mars.

På vilket sätt tar ni hänsyn till Barnkonventionen när ni beslutar om skolplaceringar?

När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en skola inte har plats för alla som sökt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Utbildningskontoret har uppdraget att se till alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska lyckas. Vissa elever har förtur i skolvalet. Det gäller elever med skyddad identitet. De tillfrågas om vilken skola de önskar innan skolvalet. Förtur gäller även för elever med extraordinära behov. Här sker samverkan mellan vårdnadshavare, förskolan eller skolan och Centrala barn- och elevhälsan. Beslut om skolplacering fattas av verksamhetschef.

Förtur omfattar även elever som går i hörselspår och elever som går i musikklass och som önskar fortsätta med det.

Hur går det till när en elev får plats på en skola?

Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för förskoleklass.

För förskoleklass fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Rimligt avstånd

2. Syskonförtur

3. Relativ närhet

4. Lottning

Rimligt avstånd betyder att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress.

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn har sökt samma skola och bara ett av barnen kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen med kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för årskurs 7.

För årskurs 7 fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Absolut förtur

2. Rimligt avstånd

3. Relativ närhet

4. Lottning

Absolut förtur betyder att vissa elever har förtur till vissa skolor. Det gäller till exempel elever som behöver gå i hörselspår eller elever som går i musikklass årskurs 6 och som vill fortsätta i musikklass i årskurs 7. Om ditt barn går i musikklass och ska fortsätta med det ska du göra ett skolval och välja Hagaskolan eller Navestadsskolan.

Rimligt avstånd betyder att alla elever som ska börja årskurs 7 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn har sökt samma skola och bara ett av barnen kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen med kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Kan jag stå på reservplats?

Ja, du kan stå på reservplats. Det sker automatiskt i systemet till dess att slutgiltiga placeringar är klara.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering?

Ni kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. I överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilken ändring av beslutet du vill ha. Brevet med överklagandet skickar du till adressen:

Norrköpings kommun
Utbildningsnämnden
601 81 Norrköping.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då du fick ditt beslut. Utbildningsnämnden skickar din skrivelse med överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Du kan läsa mer om överklagan på Överklagandenämndens hemsida.

Ni kan också ansöka om skolbyte. Det kan göras när skolvalsperioden är klar. Ansökan om skolbyte görs i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

Information om skolbyte

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Jag önskar plats i fritidshem för mitt barn. Hur gör jag?

Du kan ansöka om plats i fritidshem när skolplacering för ditt barn är klar. Du ansöker om plats i fritidshem i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

Information om fritidshem

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Mitt barn går i årskurs 6 på en skola och jag har räknat med att mitt barn ska gå kvar på den skolan i årskurs 7. Måste jag önska skola?

Ja, alla elever som ska börja årskurs 7 i kommunala skolor ska göra ett skolval.

Din skola kan bestå av två skolenheter och två rektorer och därför ska du önska skola även om ditt barn går i årskurs 6 på en skola som ni vill fortsätta på.

Mitt barn går i årskurs 6 och jag har önskat plats på samma skola för årskurs 7. Har mitt barn förtur, eftersom han/hon redan går på skolan?

Ditt barn har inte förtur till platsen eftersom din skola består av olika skolenheter och rektorer. Men vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Från 1 juni-31 augusti 09:00-16:00.

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00