• De elever som deltagit i LuMiNk hade signifikant högre betyg i ämnena engelska, SO, NO, svenska som andraspråk samt höjda sammanlagda meritvärden relativt kontrollgruppen.
  • Deltagarna har däremot inte höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i matematik eller praktiska ämnen.
  • Elever som deltagit i LuMiNk väljer i dubbelt så hög grad högskoleförberedande program till gymnasiet, jämfört med kontrollgruppen.
  • Eleverna verkar inte välja att delta i LuMiNk på grund av brister i hemmiljön, utan snarare för att de finner verksamheten stimulerande och kul.
  • Forskarna bedömer att LuMiNks struktur, där eleverna går in med löftet att ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan, bidrar till att LuMiNk har effekt på studieresultaten jämfört med andra läxläsningsprojekt.
  • Utvärderingen skapar förutsättningar för fortsatt satsning på kompensatoriska insatser såsom LuMiNk på Klingsborgsskolan, men också implementering av LuMiNk på fler skolor i behov av särskilt riktade insatser för att främja likvärdighet och ökad måluppfyllelse.