Elevresor och reseersättning

Gymnasieelever

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Villkoren är att du ska vara heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 6 kilometer mellan hemmet och skolan.

Ersättning för skolskjuts beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Bara elever som går i gymnasieskola i Östergötland kan få busskort. Studerar du utanför länet kan du ansöka om kontant reseersättning.


Gymnasiesärskola

När elev i gymnasiesärskola inte uppfyller avståndskraven för busskort eller inte klarar resor med allmän kollektivtrafik måste en ansökan om skolskjuts göras.

Skolskjuts sker med skoltaxi och vid behov används specialfordon.

 

Kontakt