Skolval till förskoleklass och årskurs 7

I januari 2021 sker skolval till förskoleklass och årskurs 7 i kommunal skola. I mars får du som vårdnadshavare besked om vilken skola ditt barn fått plats på.

Ta del av ditt besked i e-tjänsten för skolval

Frågor och svar om skolval till förskoleklass

Hur går det till när en elev får plats på en skola?

Utgångspunkten för kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Alla elever är garanterade en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan. De fristående skolorna har egna regler för vem de erbjuder plats.

När får jag veta vilken skola mitt barn har fått plats på?

I mars 2021 får du ett besked om vilken skola ditt barn har fått plats på. Du får ett meddelande genom sms eller e-post när det finns ett besked att läsa i e-tjänsten för skolvalet. Logga in i e-tjänsten för att ta del av beskedet.

Om du inte får ditt förstahandsval skickas beslut om skolplacering hem med brev till adressen där barnet är folkbokfört.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för förskoleklass.

För förskoleklass fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Rimligt avstånd

2. Syskonförtur

3. Relativ närhet

4. Lottning

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 2 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som är folkbokfört på samma adress, och som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen med kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Jag önskar plats i fritidshem för mitt barn. Hur gör jag?

Du kan ansöka om plats i fritidshem när skolplaceringen för ditt barn är klar. Du ansöker om plats i fritidshem i e-tjänsten för Förskola och fritid.

Information om fritidshem

För vilka elever gäller skolvalet till förskoleklass?

Skolvalet gäller för alla elever som ska börja i förskoleklass i kommunal eller fristående skola.

Frågor och svar om skolval till årskurs 7

För vilka elever gäller skolvalet till årskurs 7?

Skolvalet gäller för alla elever som går i kommunal skola i årskurs 6. Det gäller också för elever som går på de fristående skolorna Kunskapsljuset och Kvarsebo skola, där verksamheten slutar i årskurs 6.

Hur går det till när en elev får plats på en högstadieskola?

Utgångspunkten för kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Alla elever är garanterade en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för årskurs 7.

Om fler elever har sökt än vad en skola har plats för gäller denna turordning till årskurs 7:

1. Absolut förtur

2. Rimligt avstånd

3. Relativ närhet

4. Lottning

Absolut förtur

Absolut förtur betyder att vissa elever har förtur till vissa skolor. Det gäller exempelvis elever som behöver gå i hörselspår eller RH-grupp. Absolut förtur gäller även för elever som går i musikklass årskurs 6 och som vill fortsätta i musikklass i årskurs 7. Om ditt barn går i musikklass och ska fortsätta med det ska du göra ett skolval och välja Hagaskolan eller Navestadsskolan.

Rimligt avstånd

Rimligt avstånd betyder att alla elever som ska börja årskurs 7 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två elever har sökt samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Lottning

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen med kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Mitt barn går i årskurs 6 på en skola och jag har räknat med att mitt barn ska gå kvar på den skolan i årskurs 7. Måste jag önska skola?

Ja, alla elever som ska börja årskurs 7 i kommunala skolor ska göra ett skolval.

Mitt barn går i musikklass. Måste jag välja skola även om mitt barn vill gå kvar?

Ja, du ska göra skolval som alla andra, men ditt barn har absolut förtur och kommer att få gå kvar.

Hur gör jag om jag vill byta skola efter att skolvalet är stängt?

När skolvalsperioden är slut och alla som sökt i skolvalet fått sina placeringar, kan du ansöka om byte av skola i e-tjänsten för grundskola.

Frågor och svar allmänt om skolvalet

Varför ska jag välja skola för mitt barn?

Du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå på enligt skollagen. Vi behöver få veta vilken skola du önskar och därför ska du välja skola för ditt barn. Om du inte gör ett val får ditt barn plats på någon av kommunens skolor som har platser kvar och som ligger inom rimligt avstånd från hemmet.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera ansökan för att den ska vara giltig. Om inte båda vårdnadshavarna godkänt valet räknas det som att inget val har genomförts.

Vad händer om jag glömmer ansöka?

Du kommer få två påminnelser under ansökningsperioden, om du inte gjort klart valet.

Hur gör jag om jag vill ändra mitt val?

Du kan ändra val och rangordning fram till sista ansökningsdagen som är den 28 januari 2021.

Vi planerar att flytta till Norrköping från annan ort. Hur gör vi då?

Den nya folkbokföringsadressen måste vara klar för att skolvalet ska kunna genomföras. Kontakta kommunens Kontaktcenter, 011-15 00 00 så får du hjälp.

Vi bor i Norrköpings kommun men planerar att flytta till ett annat område inom kommunen. Är det något vi behöver tänka på?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för barnets skolplacering, så om du vet att ni kommer att flytta så behöver du göra en Flyttanmälan i e-tjänsten Mitt Skolval. Du skannar in en kopia på ert hyreskontrakt eller köpekontraktet och bifogar detta i e-tjänsten. Då räknar vi ut avståndet mellan den nya adressen och de önskade skolorna istället.

Kan kommunen starta flera klasser om många elever vill gå på en skola?

Det är noga övervägt hur många klasser som skolan kan ta emot. Det har med elevernas arbetsmiljö att göra. Varje klass behöver ha en rimlig arbetsmiljö och en fungerande organisation.

På vilket sätt tar ni hänsyn till Barnkonventionen när ni beslutar om skolplaceringar?

När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en skola inte har plats för alla som sökt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Utbildningskontoret har uppdraget att se till alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska lyckas. Vissa elever har förtur i skolvalet. Det gäller elever med skyddad identitet. De tillfrågas om vilken skola de önskar innan skolvalet. Förtur gäller även för elever med extraordinära behov. Här sker samverkan mellan vårdnadshavare, förskolan eller skolan och Centrala barn- och elevhälsan. Beslut om skolplacering fattas av verksamhetschef.

Förtur omfattar även elever som går i hörselspår och elever som går i musikklass och som önskar fortsätta med det.

Får jag skolskjuts till skolan jag önskar?

Skolskjutsen går till vissa skolor, så kallade skolskjutsskolor. Om det inte finns någon skola inom rimligt avstånd anordnas skolskjuts till er skolskjutsskola. För den elev som väljer en annan skola än skolskjutsskolan, exempelvis en fristående skola eller en annan kommunal skola, kan rätten till skolskjuts påverkas.

När du gör ditt val i e-tjänsten ser du vilken skola som är din skolskjutsskola. Om du vill vara säker på att få skolskjuts ska du välja din skolskjutsskola.

Inför varje läsår fattas beslut om vilka skolor som ska vara skolskjutsskolor. Beslutet bygger på en kombination av hur skolskjutsturerna kan organiseras och på kapaciteten på våra skolor.

Mer information om skolskjuts: www.norrkoping.se/skolskjuts.

Frågor och svar om överklagande

Hur gör jag om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering?

Ni kan ansöka om skolbyte. Det kan göras när skolvalsperioden är klar. Ansökan om skolbyte görs i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

Information om skolbyte

Ni kan också överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Du kan läsa mer om överklagan på Överklagandenämndens hemsida.

Hur gör jag om jag vill överklaga?

Överklagan ska göras till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandet ska du skriva vilket beslut som du överklagar, vilken ändring av beslutet du vill ha och varför.

Brevet med överklagandet skickar du till adressen:

Norrköpings kommun
Utbildningsnämnden
601 81 Norrköping

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då du fick ditt beslut. Utbildningsnämnden skickar din skrivelse med överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Hur mycket tid har jag på mig att överklaga?

Överklagandet ska ha kommit in till utbildningsnämnden senast 3 veckor från att du tog del av beslutet om skolplacering.

Hur sker handläggningen av överklagandet?

När överklagandet kommer in till utbildningsnämnden sker två prövningar:

1. Rättidsprövning. Utbildningsnämnden tittar på om överklagandet har kommit in i rätt tid (3 veckor från att du tog del av beslutet). Om det har kommit in för sent fattar utbildningsnämnden ett avvisningsbeslut. Det innebär att ditt överklagande inte skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

2. Omprövning. Utbildningsnämnden tittar på det du skrivit i överklagandet om varför du anser att beslutet om skolplacering är fel. Denna prövning utgår från de turordningsregler som utbildningsnämnden beslutat.

Utbildningsnämnden kan tyvärr inte titta på andra kriterier än de som är framtagna, till exempel att eleven inte fått placering på samma skola som sina kompisar.

Om utbildningsnämnden anser att beslutet som fattats är fel, kan beslutet ändras innan överklagandet skickas över till Skolväsendets överklagandenämnd. Även om beslutet ändras till en placering på förstahandsvalet måste överklagandet skickas över till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar utbildningsnämnden över överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet skickas vanligen över per post inom en vecka från att det kommit in till utbildningsnämnden. Även beslutet om skolplacering och andra relevanta handlingar skickar utbildningsnämnden över.

Vill du skicka in något efter att överklagandet har lämnats över ska du skicka detta direkt till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om du har några frågor om handläggningstiden eller liknande ska du kontakta Skolväsendets överklagandenämnd.

Kan utbildningsnämnden ändra skolplaceringen under tiden överklagandet handläggs?

Utbildningsnämnden kan ändra ett beslut om skolplacering innan överklagandet har skickats över till Skolväsendets överklagandenämnd om det vid omprövningen visar sig att beslutet är fel.

Efter att överklagandet har skickats över kan inte utbildningsnämnden ändra beslutet under tiden det handläggs hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om handläggningstid på Överklagandenämndens hemsida.

Om det uppstår en plats på förstahandsvalet under vårterminen måste ärendet först avslutas hos Skolväsendets överklagandenämnd innan utbildningsnämnden kan ändra sitt beslut och placera eleven på önskad skola.

Information om skolval på andra språk / Information in other languages

Informationen om skolval finns på flera språk.


Skolval till förskoleklass

Information på engelskaPDF (pdf, 532.4 kB)

Information på somaliskaPDF (pdf, 532.2 kB)

Information på arabiskaPDF (pdf, 953.4 kB)

Information på svenskaPDF (pdf, 520.8 kB)


Skolval till årskurs 7

Information på engelskaPDF (pdf, 213.3 kB)

Information på somaliskaPDF (pdf, 214.3 kB)

Information på arabiskaPDF (pdf, 350.3 kB)

Information på svenskaPDF (pdf, 132.9 kB)

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Ändrade öppettider på grund av pandemin: 07.45-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00