Skolval till förskoleklass och årskurs 7

I januari 2021 sker skolval till förskoleklass och årskurs 7 i kommunal skola. Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2021 ska välja skola i en e-tjänst. Länk till e-tjänsten kommer publiceras här när ansökningsperioden öppnar i januari.

Frågor och svar om skolval

För vilka elever gäller skolvalet?

Skolvalet gäller för alla elever som ska börja i förskoleklass och för alla elever som ska börja i årskurs 7 höstterminen 2021.

Varför ska jag välja skola för mitt barn?

Du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå på enligt skollagen. Vi behöver få veta vilken skola du önskar och därför ska du välja skola för ditt barn.

Vilka skolor finns i Norrköping?

På kommunens hemsida finns information om skolor i Norrköping.

Hitta kommunala skolor

Hitta fristående skolor

Hur går det till när en elev får plats på en skola?

Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Hur får jag veta att e-tjänsten för ansökan om skolval har öppnat?

Du kommer få hem ett brev med information om skolvalet.

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för förskoleklass.

För förskoleklass fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Rimligt avstånd

2. Syskonförtur

3. Relativ närhet

4. Lottning

Rimligt avstånd betyder att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till plats på en skola inom 2 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress.

Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn har sökt samma skola och bara ett av barnen kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt att syskonförtur inte gäller.

Här hittar du riktlinjen med kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Jag vill veta mer om turordningsreglerna för årskurs 7.

För årskurs 7 fördelas skolplatserna i denna turordning:

1. Absolut förtur

2. Rimligt avstånd

3. Relativ närhet

4. Lottning

Absolut förtur betyder att vissa elever har förtur till vissa skolor. Det gäller till exempel elever som behöver gå i hörselspår eller elever som går i musikklass årskurs 6 och som vill fortsätta i musikklass i årskurs 7. Om ditt barn går i musikklass och ska fortsätta med det ska du göra ett skolval och välja Hagaskolan eller Navestadsskolan.

Rimligt avstånd betyder att alla elever som ska börja årskurs 7 har rätt till plats på en skola inom 5 km från hemmet. När vi räknar ut det rimliga avståndet utgår vi från elevens folkbokföringsadress och skolans adress. Om det inte finns en skola inom 5 km från hemmet som har plats, så kan ditt barn få plats på en skola som har skolskjuts. När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till.

Relativ närhet är skillnaden i avstånd till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om två barn har sökt samma skola och bara ett av barnen kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Lottning kan användas om det finns fler sökanden än platser på en skola och två sökanden bor på exakt samma relativa avstånd från skolan.

Här hittar du riktlinjen med kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Kan kommunen starta flera klasser om många elever vill gå på en skola?

Det är noga övervägt hur många klasser som skolan kan ta emot. Det har med elevernas arbetsmiljö att göra. Varje klass behöver ha en rimlig arbetsmiljö och en fungerande organisation.

På vilket sätt tar ni hänsyn till Barnkonventionen när ni beslutar om skolplaceringar?

När vi fördelar skolplatser utgår vi från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Om en skola inte har plats för alla som sökt den används turordningsregler för att avgöra vem som får plats på skolan.

Utbildningskontoret har uppdraget att se till alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska lyckas. Vissa elever har förtur i skolvalet. Det gäller elever med skyddad identitet. De tillfrågas om vilken skola de önskar innan skolvalet. Förtur gäller även för elever med extraordinära behov. Här sker samverkan mellan vårdnadshavare, förskolan eller skolan och Centrala barn- och elevhälsan. Beslut om skolplacering fattas av verksamhetschef.

Förtur omfattar även elever som går i hörselspår och elever som går i musikklass och som önskar fortsätta med det.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering?

Ni kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. I överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilken ändring av beslutet du vill ha. Brevet med överklagandet skickar du till adressen:

Norrköpings kommun
Utbildningsnämnden
601 81 Norrköping.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då du fick ditt beslut. Utbildningsnämnden skickar din skrivelse med överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Du kan läsa mer om överklagan på Överklagandenämndens hemsida.

Ni kan också ansöka om skolbyte. Det kan göras när skolvalsperioden är klar. Ansökan om skolbyte görs i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

Information om skolbyte

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Vi planerar att flytta till Norrköping från annan ort. Hur gör vi då?

Den nya folkbokföringsadressen måste vara klar för att skolvalet ska kunna genomföras. Kontakta kommunens Kontaktcenter, 011-15 00 00 så får du hjälp.

Vi bor i Norrköpings kommun men planerar att flytta till ett annat område inom kommunen. Är det något vi behöver tänka på?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för barnets skolplacering, så om du vet att ni kommer att flytta så behöver du göra en Flyttanmälan i e-tjänsten Mitt Skolval. Du skannar in en kopia på ert hyreskontrakt eller köpekontraktet och bifogar detta i e-tjänsten.

Mitt barn bor i en annan kommun, men går i skola i Norrköpings kommun. Jag vill att mitt barn fortsätter gå i skola i Norrköping. Ska jag önska skolplats?

Ja du ska önska skolplats. Om du bor i en annan kommun så har du möjlighet att få en plats i Norrköping, men skolplatserna fördelas i första hand till elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun. Slutgiltigt besked om skolplats för elever som bor i en annan kommun ges när hemkommunen godkänt placeringen.

Jag eller mitt barn har skyddad identitet, ska jag använda e-tjänsten?

Nej, du ska inte använda e-tjänsten. Du kommer bli kontaktad av placeringshandläggare på utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Mitt barn ska börja årskurs 4, ska jag ansöka om skola?

Nej, vårdnadshavare som har barn som ska börja i årskurs 4 behöver inte göra något skolval. Eleverna får plats på en skola som ligger i närområdet omkring hemmet. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå på en annan skola kan du ansöka om skolbyte.

Information om skolbyte

Finns e-tjänsten på flera språk?

Ja, e-tjänsten finns på nio olika språk. Du väljer språk när du loggar in.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Förvaltningshuset Rosen: 07.45-17.00. Rådhusets reception: 08:45-16.00.

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00