Elever som tillhör något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.