Modersmålsundervisning

Modersmål är ett skolämne med egen kursplan. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund. Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål från årskurs 1. 

Modersmålsundervisning och studiehandledning vid kommunala högstadieskolor sker på distans

Vid modersmålsundervisning och studiehandledning åker personal och elever mellan olika skolenheter, vilket kan bidra till en eventuell smittspridning. Som en del i ett led av olika åtgärder för att minska antalet kontakter över klassgränser och skolor, har utbildningsnämnden fattat beslut om att modersmålsundervisningen och studiehandledningen inom årskurs 7-9 ska ske genom distansundervisning.Beslutet är tillfälligt och gäller från måndagen den 18 januari och till och med den 19 februari.

Modersmålsundervisning och studiehandledning vid kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket används dagligen i hemmet
  • om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som önskar att få undervisning i språket
  • om eleverna har rätt till undervisningen
  • om det finns en lämplig lärare.
Hur anordnas modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller anordnas som undervisning utanför den garanterade undervisningstiden. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Undervisning i modersmål är frivillig. Undervisningen kan ske på en annan skola om det inte finns tillräckligt många elever på den egna skolan för att bilda en undervisningsgrupp.

Ansökan om modersmålundervisning

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i e-tjänsten Ansökan om modersmålsundervisning. Rektorn fattar beslut om eleven får modersmålsundervisning. Ansökan kan bara göras för elever som börjar i årskurs 1-9. Ansökan kan göras mellan den 15 april och 30 september för läsåret 2020-2021. Om ditt barn redan har modersmålsundervisning så ska du inte göra en ny ansökan.

E-tjänsten Modersmålsundervisning - ansöka eller avbryta

Avsluta modersmålsundervisning

Om du vill avsluta modersmålsundervisning för ditt barn fyller du i e-tjänsten Modersmålsundervisning - Ansöka eller avbryta

E-tjänsten Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. 

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning i språket.

Modersmål i förskoleklass

I förskoleklassen har eleven inte rätt till modersmålsundervisning.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping