Modersmålsundervisning

Modersmål är ett skolämne med egen kursplan. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund. Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål från årskurs 1. 

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elever i grundskolan och anpassad grundskola ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket används dagligen i hemmet
  • om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som önskar att få undervisning i språket
  • om eleverna har rätt till undervisningen
  • om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen är obligatorisk när eleven har ansökt om att få modersmålsundervisning. Undervisning samt bedömning utgår från läroplanen (Lgr22).

Hur anordnas modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning för elever i årskurs 1-6 anordnas på elevernas hemskola. För elever på högstadiet och gymnasiet kan undervisningen ske både på elevernas hemskolor om det är flera elever eller i Interkulturella Språkenhetens lokaler i Fenix-huset. Lokalerna ligger centralt i Norrköping.

Ansökan om modersmålundervisning

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i blanketten Ansökan om modersmålsundervisning. Rektorn fattar beslut om eleven får modersmålsundervisning. Ansökan ska göras senast 31 maj. Om ditt barn redan har modersmålsundervisning så ska du inte göra en ny ansökan. Du behöver göra en ny ansökan om ditt barn byter till eller från en fristående skola.

E-tjänsten Modersmålsundervisning - ansöka eller avbryta


Efter 15 september tas inga nya elever in i modersmålsundervisningen. Undantag är nyanlända och nyinflyttade som läst ämnet tidigare.

Avsluta modersmålsundervisning

Om du vill avsluta modersmålsundervisning för ditt barn fyller du i e-tjänsten Modersmålsundervisning - Ansöka eller avbryta

E-tjänsten Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. 

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning i språket.

Modersmål i förskoleklass

I förskoleklassen har eleven inte rätt till modersmålsundervisning.

Om Interkulturella språkenheten

Interkulturella Språkenheten (IKSE) samordnar modersmålsundervisningen och studiehandledning för elever i årskurs 1 till gymnasiet i Norrköpings kommun. Vi erbjuder modersmålsundervisning i 38 olika språk för cirka 3000 elever.

Vår personal

På Interkulturella Språkenheten arbetar 99 modersmålslärare och studiehandledare. Vi har två enhetschefer och två administratörer. Vi arbetar i språkgrupper och arbetslag. Vi har 8 arbetslag, två för årskurs 1-3, två för årskurs 4-6, två för årskurs 7-9 samt 2 arbetslag riktade mot gymnasiet. Vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen och erbjuda våra elever modersmål och studiehandledning av god kvalité.

I Fenix-huset som ligger vid Södra Promenaden är Interkulturella språkenheten verksamma.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping