Navestadsskolan

Navestadsskolan ligger i Navestad som är ett bostadsområde vid Vrinneviskogen i utkanten av Norrköping. Här går elever från årskurs 4 till årskurs 9. Navestadsskolan har dessutom profilklasser inom musik, Norrköpings musikklasser samt ingår i Norrköpings hörselspår för elever med hörselnedsättning.

Personalen har lång erfarenhet av att undervisa i en miljö av mångfald och med ett mål att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Här får eleverna möjlighet till att nå bästa skolresultat utifrån sina förutsättningar och arbetar tillsammans för att bli självständiga, starka och ansvarstagande individer som visar respekt för varandra. Alla kan lyckas!

Vår personal

På vår skola arbetar cirka 75 medarbetare och det finns tre rektorer. Vi arbetar i arbetslag, totalt finns fem arbetslag. Arbetslag 4-6 ansvarar för 9 klasser. Arbetslag 7 ansvarar för 3 klasser. Arbetslags 8 ansvarar för 4 klasser. Arbetslag 9 ansvarar för 4 klasser. I åk 7-9 finns även två Förberedelseklasser som arbetar integrerat med ordinarie klasser. Arbetslag Admin ansvarar för det administrativa arbetet för samtliga elever och medarbetare.

På skolan finns ett elevhälsoteam samt ett trygghetsteam och ett resursteam. I elevhälsoteamet ingår följande professioner: rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, förstelärare samt representant från trygghetsteamet och skolpsykolog.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen aktivt deltar och bidrar till skolans kollegiala lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksam.

Så arbetar vi med elevernas lärande

Framgångsrik undervisning, elevernas inflytande och delaktighet, lokalt elevhälsoarbete och arbetsmiljö är de stora områden som sätter riktningen för skolans arbete. Därför arbetar lärarna systematiskt med att utveckla undervisningen genom ett, av utvecklingsgruppen/förstelärarna organiserat arbete med kollegialt lärande. Alla elevers lärande följs upp kontinuerligt, dokumenteras och analyseras med syfte att ge tidiga insatser och anpassad undervisning för maximal utveckling och lärande.

Navestadsskolans verksamhet har en hög kvalitet där eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor för ett livslångt lärande. Varje elev möts av en undervisning som är välstrukturerad och stimulerande. För oss är även den fysiska lärmiljön ett viktigt redskap i elevernas lärandeprocesser därav arbetar vi ständigt med att förbättra vår lärmiljö genom exempelvis våra lärmiljöronder med elever. Flera klassrum är utrustande med ljudutjämningssystem som syftar till att stödja elevernas koncentration och uppmärksamhet.

Digitala verktyg och skolbibliotek

På Navestadsskolan har samtliga elever tillgång till en varsin dator. Samtliga hemklassrum är utrustade med Smartboard samt använder vi oss av Google Classroom i vår undervisning. Samtliga elever har tillgång till digitala stödverktyg som exempelvis Inläsningstjänst och Studi.se.

På skolan har vi ett väl fungerande skolbibliotek där skolbibliotekariens arbete är en naturlig del i undervisningen. Den fysiska miljön i skolbiblioteket inbjuder till läslust och lärande.

Så arbetar vi med elevernas trygghet

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Trygghetsteamet är den grupp som samordnar och leder arbetet på skolan men all personal är ansvariga och aktiva i skolans värdegrundsarbete. Några exempel på förebyggande och främjande arbete som genomförs på skolan är:

 • Organiserad rastverksamhet
 • Arbete med språkbruk
 • Trygghetsrond
 • Arbete med skolans trivselregler
 • Veckovisa avstämningar gällande kränkningar för att förebygga att de uppkommer igen
 • Skol-IF

Varje läsårsstart utbildas representanter i åk 7 som elevskyddsombud. De eleverna deltar sedan i skolans systematiska arbetsmiljöarbete som exempelvis skyddsronder.

Skolan har en utsedd närvaroansvarig som tidigt uppmärksammar skolfrånvaro genom ett systematiskt arbetssätt där uppföljning, analyser samt tidiga insatser genomförs i nära samarbete med samtliga mentorer. Närvaroansvarig återkopplar kontinuerligt till elevhälsan.

Tobaksfri skoltid NU!

Det pågår ett ständigt arbete med att stödja eleverna till ett tobaksfritt liv. Forskning visar att skolan har stor påverkan och att tobaksbruket börjar nästan uteslutande bland barn och ungdomar. Därför arbetar skolans personal, elever och vårdnadshavare tillsammans med denna fråga för att minska eller stoppa tobaksbruket redan från början.

Elev och föräldrainflytande

Vi har ett aktivt elevråd, matråd och biblioteksråd. Alla klasser är representerade i samtliga råd. Ordförande i elevrådet deltar på skolans ledningsgruppsmöten ca en gång per månad, i syfte att skapa delaktighet på riktigt. Alla vårdnadshavare bjuds in till två föräldramöten per läsår där aktuella frågeställningar lyfts och föräldrarnas idéer och förslag efterfrågas. Utöver dessa möten bjuder vi också in till pedagogiska caféer som planeras utifrån att skapa dialog kring specifika utmaningar och områden som skola och hem har att samverka kring. Detta i syfte att skapa bästa förutsättningar för att alla elever ska lyckas.

Profiler: Musikklass

Musikklasser är grundskoleklasser i årskurserna 4-9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan. Vi använder körsång som verktyg för musikalisk kunskapsutveckling. Sång i stämmor i stora grupper är en av musikklassernas grundidéer – en idé som varit bärande i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I Norrköping finns musikklasser på Navestadsskolan och Hagaskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasserna får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla goda kunskaper musikämnets olika delar samt särskild övning av sin förmåga att sjunga i kör och att framträda inför publik.

I ett gemensamt musicerande där alla enskilda röster behövs skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.

Musikämnet innehåller:

 • Röstvård med tonbildning
 • Körsång
 • Notläsningsövningar
 • Gehörslära
 • Musiklära
 • Musiklyssnande med musikhistoria
 • Rörelse och dans
 • Grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
 • Musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten. Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens kulturliv.

Mer information i foldern Norrköpings musikklasser (pdf, 400.7 kB) Pdf, 400.7 kB. (Pdf, 400.7 kB)

Norrköpings hörselspår

På Navestadsskolan finns hörselspår vilket gör det möjligt för elever med hörselskada eller hörselinplantat (CI) att gå i en klass med hörande elever. Här ska alla elever känna sig inkluderade och skolans miljö är anpassad efter elevernas behov.

Information om Norrköpings hörselspår Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Måltider

Navestadsskolan har ett skolkök i egen regi som drivs av vår kökschef Ann tillsammans med hennes personal. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och dagens vegetariska rätt. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Eleverna på Navestadsskolan har tillgång till skolans café som erbjuder smörgåsar och frukt till försäljning.

Förväntningar på elever, på vårdnadshavare

På första föräldramötet i åk 4 och åk 7 lyfter vi önskat samarbete och kommunikation mellan skola och hem. Detta i syfte att skapa en god gemensam samverkan där vi känner stor tillit för varandra.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mer om Navestadsskolan

Beskrivning: Framgångsrik undervisning, Elevinflytande och delaktighet, Lokalt elevhälsoarbete och Arbetsmiljö

Årskurser: 4-9

Rektor
Johanna Fornasaro
011-15 32 76

Rektor
Lisa Bergendahl
011-15 54 86

Rektor
Mathias Berg
011-15 32 34

Rektorer
Åk 7-9: Johanna Fornasaro och Mathias Berg
Åk 4-6: Lisa Bergendahl

Sjukanmälan av elev
Appen IST HOME Skola

Expedition
011-15 32 91

Expeditionens öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-15:00

E-post: navestadsskolan@norrkoping.se

Kurator
072-507 86 04

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
072-507 86 00

Skolsköterska
0761-27 17 29

Vaktmästare
076-760 30 38
076-760 30 85

Skolmåltid
011-15 32 77

Hitta till Navestadsskolan