Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever har, enligt skollagen, rätt till en trygg skolmiljö som präglas av studiero. Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd, till exempel skolgården.