Matteusskolan

Matteusskolan är en skola där alla barn är olika – och ska få vara det. Här får barnen lära sig att inte bara acceptera individuella skillnader, utan också uppskatta olikheter.

Vår vision

Matteusskolans vision - Vi är alla lika, men ändå olika

Matteusskolan är en skola där alla barn är olika – och ska få vara det. Här får barnen lära sig att inte bara acceptera individuella skillnader, utan också uppskatta olikheter.

På Matteusskolan finns barn från många olika kulturer i åldrarna 6-12 år. Alla med olika förutsättningar, drömmar och intressen. Skolan har 100-åriga traditioner och ligger centralt vid Norra Promenaden i Norrköping, men det vi är mest stolta över är mångfalden.

Våra kärnvärderingar är:

  • Vi ger kunskap för livet
  • Vi tror på allas förmåga att utvecklas
  • Vi ser mångfald som en tillgång

Barn vill och kan lära – det är vår bestämda uppfattning! För att hjälpa våra elever med detta utgår vi från varje elevs behov och möter eleven där han/hon befinner sig. Vi har en helhetssyn kring våra elever. Vi ser barnet under hela dagen, både i skolan och på fritidshemmen. Vi har ett helhetsansvar och en huvudtanke som innefattar alla verksamheter och övergångar från förskoleklass till och med årskurs sex.

Fritidshemmet har heldagsomsorg för barn i åldrarna 6-9 år. Skolan är organiserad i sex arbetslag:

  • F-3 A
  • F-3 B
  • 4-6
  • Förberedelseklass 4-6 (nyanlända elever)
  • 1-6 E (kommungemensam resursgrupp NP)
  • 1-6 JP (särskola, träningsskola)

Matteusskolan är det självklara valet för alla barn i vårt upptagningsområde. Vi har tydliga mål som är levande för barn, pedagoger och föräldrar. Alla barn och vuxna känner sig trygga och vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar förebyggande mot det. Både personal och ledning arbetar med positiv förstärkning för att ge bekräftelse. Det är viktigt för både barn och vuxna att känna stöd och uppmuntran för det arbete som görs.

På Matteusskolan delar vi värdegrunden om allas lika värde. Vi bekräftar elevens utveckling och uppmuntrar hans/hennes arbete. Vi har god kunskap om olika inlärningsstilar och anpassar undervisningen utifrån vilken stil som passar den enskilde eleven bäst. Skolan arbetar med Lokala Pedagogiska Planer som är framtagna utifrån styrdokumenten. Vi använder våra pedagogiska planer som ett vardagligt och levande arbetsinstrument där kontinuerliga samtal förs mellan pedagoger, elever och föräldrar kring måluppfyllelse.

Skolråd

Matteusskolan har ett aktivt skolråd med föräldrarepresentanter från skolans alla klasser. Skolrådets uppgift är att upprätthålla en löpande dialog mellan föräldrar, skolledning och skolans personal för att stärka det gemensamma ansvar som föräldrar och skola har för aktuella frågor

Mer om Matteusskolan

Adress:

Norra Promenaden 116
602 18 NORRKÖPING

011-15 32 50

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 329

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Cecilia Cassenius

Rektor
Caroline Maria Nilsson

Telefonnummer rektorer:
Cecilia Cassenius
073-020 25 64

Madeleine Karlsson
073-020 16 57

Skolkuratorer
Annica Härnbro
011 - 15 33 06

Skolsköterska
Annika Lind
011-15 32 56

Logoped
Hammadi Neffati
072-584 55 08

Grundsärskolan (1-6J)
072-569 36 79

Inriktning träningsskola (1-6P)
072-569 36 72

Fritidshem Guldet (särskola)
076-128 11 40

Fritidshem Klubben
072-569 36 34

Fritidshem Skattkammaren
072-569 36 33

Fritidshem Lejonkulan
072-569 36 97

Fritidshem Drakborgen
072-569 36 32

Hitta till Matteusskolan