Klockaretorpsskolan

Klockaretorpsskolan ligger i bostadsområdet Klockaretorpet. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns verksamheterna, grundskola, grundsärskola samt fritidshem. Vår skolgård inbjuder till mycket aktivitet och rörelse.

Vår personal

På skolan arbetar cirka 55 medarbetare och två rektorer. Rektorsansvaret är fördelat på grundskola, förskoleklass och fritidshem respektive grundsärskola och fritidshem. Skolan har en hög lärarbehörighet med legitimation. Lärare och övriga pedagoger har en relevant utbildning och kan på ett tryggt och pedagogiskt sätt utföra sin undervisning. Skolan har ett fungerande elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, speciallärare, lärare från grundsärskolan och rektorer. Vid flertal elevhälsoträffar deltar även skolpsykolog från centrala barn och elevhälsan.

Så arbetar vi med elevernas lärande

Grundskolan med förskoleklass arbetar språkutvecklande och är organiserad i arbetslag för lågstadiet och mellanstadiet med ett för lärarna F-6 gemensamt forum för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. Digital teknik och traditionella läromedel samspelar framgångsrikt med varandra för elevernas bästa måluppfyllelse. De flesta elever använder en personlig chromebook i undervisningen.

Fritidshemmet arbetar med fritidshemmets uppdrag och undervisning under samverkan i arbetslaget.

Grundsärskolan arbetar åldersintegrerat och möter eleverna på deras nivå och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov.

Kulturskolans och utbildningskontorets gemensamma musiksatsning El-Sistema finns representerad på skolan och elever har möjlighet att lära sig spela olika instrument och bli en del i en orkester.

Så arbetar vi med barnens trygghet

På Klockaretorpsskolan har vi ett Trygghetsteam där en representant från varje arbetslag, tillsammans med kurator och rektor, regelbundet träffas och stämmer av elevernas mående och lägesbild.

Vi arbetar metodiskt utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vi arbetar vidare med ett konkret elevinflytande i verksamheten genom elevråd, trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.

Skolans kurator tillsammans med trygghetsteamet arbetar med likabehandling, relationer, gruppkänsla, kunskap om konflikthantering samt etik och värderingar.

Elev och föräldrainflytande

Skolan arbetar medvetet för en välfungerande kommunikation mellan hem och skola. Den enskilda eleven ska kunna utvecklas i sin egen takt och nå så långt som möjligt innan de lämnar Klockaretorpsskolan. Kommunikationen mellan hem och skola är därför viktig. Vi kommunicerar genom vår blogg, via mail och telefon, allt med den enskilda elevens utveckling i fokus. Klassråd och elevråd sker regelbundet på skolan. Skolans kurator leder elevrådets arbete där elever deltar från alla klasser från både grund- och grundsärskolan.

Lokaler

Klockaretorpsskolan byggdes 1976. Skolans lokaler är i gott skick. Vi har en fantastisk utemiljö som eleverna utnyttjar flitigt på raster och som vi även använder i pedagogiskt syfte.

Måltider

Skolan har ett mottagningskök och får sin mat från Enebyköket. Vi har en trevlig matsal där eleverna medverkat med utsmyckningen, för en trivsam och trygg plats för frukost, lunch och mellanmål.

Förväntningar på elever, på vårdnadshavare

Vi förväntar oss aktiva vårdnadshavare med intresse och delaktighet i sina barns skolgång. Eleverna ska alltid ha med sig nödvändigheter för en bra skoldag, laddade chromebooks, idrottskläder när vi har idrottslektioner, kläder för väder vilket innebär att elever ska vara klädda så de kan vistas ute på raster oavsett årstid.

Likabehandlingsplan

Mer om Klockaretorpsskolan

Adress:

Frans Bloms gata 132
603 78 NORRKÖPING

011-15 31 16

Skicka E-post

Beskrivning: Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt och ett värdegrundsarbete med fokus på trygghet, respekt och ansvar.

Antal elever: 216

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Ola Söderström


Rektor för grundsärskolan
Conny Gyllander
011-15 31 18

Expedition
Maria Jansson
011-15 31 68

Hitta till Klockaretorpsskolan