Folkparksskolan

Folkparksskolan är belägen mitt inne i den natursköna Folkparken vilket ger unika möjligheter till lek, lärande och rekreation. Förskoleklassen, skolan och fritidshemmet arbetar gemensamt med helhet och sammanhang för eleven.

Vår vision

Vi arbetar för att vår skola ska vara en viktig plats för eleven och dennes familj. Elever och lärare ska känna sig stolta över vår skola och sitt arbete. Eleverna ska uppleva trygghet och tillhörighet/vi – känsla med sina kamrater och lärare vilket är en grund till mesta möjliga utveckling och lärande. På vår skola strävar vi efter att undervisningen i förskoleklassen, i skolan och i fritidshemmet ska vara utmanande, spännande, väcka inspiration, vara rolig, kräva varje elevs insats och ge glädjen att lyckas.

En skola för alla

Vi ser skolan som en mötesplats för alla elever. Olikheter är en naturlig del i vårt samhälle som gynnar och föder nya kunskaper i samspel med andra. Olikheter är en god grund för växande som människa med ökad förståelse och tolerans och utvecklande av nyfikenhet och lust att lära.

Vi är bra på att möta och se alla elever.

Ordning och reda, god arbetsmiljö, delaktighet och ansvar

Vi har en tydlig gränssättning, ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma regler gentemot alla elever på skolan. Detta är grunden för en god arbetsmiljö för alla elever. När alla vet vad som gäller och varför, skapar det en trygghet som gör att eleverna kan fokusera på lärandet och sin utveckling tillsammans med kamraterna.

Vi strävar efter att eleverna ska vara så delaktiga som möjligt inom ramen för våra styrdokument och en tydlig gräns mellan elev och vuxenansvar.

Vi arbetar medvetet både med det formella och med det informella inflytandet i vardagen vilket gynnar elevernas ansvarstagande.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att varje förälder ska känna sig delaktig kring sitt barns utveckling och lärande. Skolan har tillsammans med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Vi strävar efter att ge föräldrar kontinuerlig information och delaktighet via veckobrev, gemensamma föräldramöten på hela skolan och inom respektive avdelning. Vi har även caféer, grillkvällar etc för att tillgodose olika former av möten. Vi strävar efter att vara en skola för bildning.

Årskurser/avdelningar

Folkparksskolan har elever från förskoleklass till år tre. Förskoleklassen arbetar på avdelning Skeppet. Grundskolan har tre avdelningar: Jägaren, Vagnen och Bågskytten. När eleverna börjar årskurs 1 startar de på någon av dessa avdelningar och är sedan kvar på samma avdelning till dess att de slutar årskurs tre.

Vi har arbetslag runt eleverna som följer dem under tre år, vilket är en god grund för trygghet, kontinuitet och lärande. Vi öppnar fritidshemmet kl. 06.15 och stänger 18.00. Före kl. 07.45 och efter kl. 16.30 är alla fritidsbarn på gemensam avdelning. Förskoleklassens tider är kl. 08.15 – 13.15.

Mer om Folkparksskolan

Adress:

Dragsgatan 10
602 19 NORRKÖPING

011-15 24 04

Skicka E-post

Beskrivning: Läsning, matematik, mångkulturellt, estetisk verksamhet

Antal elever: 153

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Daniel Frölander


Administratör
011-15 24 04

Skolsköterska Inês Blomqvist
011-15 17 57

Kurator Jenny Nilsson
011-15 10 73

Vagnen
072-25 40 712

Skeppet
072-25 40 714

Jägaren
072-25 40 716

Bågskytten
072-25 40 710

Hitta till Folkparksskolan