Ektorpsskolan

Ektorpsskolan är en skola för alla med cirka 400 elever. Vi har grundskola år 7-9, grundsärskola år 7-9 och inriktning träningsskola år 7-9. På Ektorpsskolan möts alla oavsett behov och förutsättningar. Vi arbetar i en teamorganisation.

Vår vision

Med lust och glädje stor...

Lokaler

Ektorpsskolan är en modern skola. Skolans lokaler är öppna och ljusa, anpassade för dagens lärande och inbjuder till en lugn och trygg skolmiljö. Skolan har ett fint café som vi är stolta över. På rasterna umgås och fikar elever och personal tillsammans. Vi har en skolgård där eleverna kan spela basket eller bara sitta ner och slappa på ett av trädäcken.

IKT

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Vi är en 1–1-skola vilket betyder att alla elever på Ektorpsskolan får låna en dator eller iPad. Vi strävar efter att förbättra undervisningen och förändra arbetssätten. Med digitala verktyg kan vi skapa arbetsuppgifter och synliggöra kunskap på ett sätt som tidigare inte var möjligt. De digitala verktygen stöttar elever som behöver läs- och skrivstöd men utmanar och stimulerar också eleverna i lärandet. Vi använder Google Apps for Education.

Fokus på lärande och trygghet

På Ektorpsskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för elevens studier och mående. Vi har behöriga ämneslärare som utmanar eleverna. Vi arbetar ämnesövergripande för att skapa helheter i lärandet.

Elevskyddsombud
Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete. Vi har elevskyddsombud i klasserna och vuxna som arbetar främjande och förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. I varje årskurs finns det två elevskyddsombud. Varje arbetslag har en vuxen som ansvarar för arbetet i laget. Kurator och trygghetsteam har det övergripande ansvaret.

Trygghetsteam
Skolan har ett trygghetsteam som arbetar aktivt för att främja, förebygga, utreda och följa upp kränkande behandling och mobbning. Teamet träffas regelbundet och arbetar med utgångspunkt från Eric Hornings modell. Trygghetsteamet består av kurator och stödpersoner från de olika arbetslagen.

Elevdemokrati

På Ektorpsskolan tycker vi att elevdemokrati är viktigt. Elevrådets syfte är att vara ett verktyg för eleverna att förbättra sin skolvardag på det sätt majoriteten av eleverna vill. Det gör eleverna genom att arbeta för att stärka skolandan, arbeta för en bättre utbildning samt en bättre arbetsmiljö. Elevrådet är en förening där alla elever på skolan är medlemmar. Elevrådet nybildas i början av varje läsår och sammanträder var tredje vecka enligt kalendariet.

Varje klass har klassråd var tredje vecka. Klassrådsprotokollen lämnas sedan till lagrådet och kamratstödjare. Varje arbetslag har ett lagråd och en kamratstödjargrupp som var och en består av två elever från varje klass. Möten hålls var tredje vecka. På mötet behandlas pedagogiska frågor av lagrådet och trygghetsfrågor av kamratstödjarna. Eleverna i dessa grupper får i början av varje läsår utbildning kring hur skolan är organiserad och hur man arbetar med olika frågor. Från varje arbetslag deltar två elever i skolans elevråd där rektor är ansvarig. Lagrådet leds av en lärare och kamratstödjarna av stödpersonen.

Trivselregler

  • Vi visar varandra respekt.
  • Vi håller vår skola ren, fin och trivsam.
  • Vi lämnar ytterkläder i skåpen under lektionerna.
  • Vi bidrar alla till en lugn skola där vi kan arbeta ostört och fokuserat.
  • Vi följer den lag som finns gällande rökning med hjälp av vår tobakspolicy.

Mer om Ektorpsskolan

Adress:

Stafettgatan 10
603 74 NORRKÖPING

011-15 31 58

Skicka E-post

Beskrivning: Idrott & hälsa, Musik, Bild, Textil, IT, Film

Antal elever: 394

Avdelningar: 0

Årskurser: 7-9

Rektor
Susanne Ekman

Rektor
Pia Lindgren

Rektor
Marika Andersson


Telefonnummer till rektorerna:

Pia Lindgren
Rektor för grundsärskolan
7-9
011-15 30 71

Marika Andersson
Rektor grundskolan årskurs 9
011-15 18 27

Susanne Ekman
Rektor grundskolan årskurs 7-8
011-15 31 61

Sjukanmälan av elev
Ring talsvar 011-444 14 96

Sjukanmälan grundsärskolan ämnesområden 7-9
Ring 011-15 16 75
kl. 7:30 och 08:00