De Geers skola

Nu öppnar De Geers skola igen. Till läsåret 2020/2021 börjar vi återigen bygga upp skolan till en fullt fungerande lågstadieskola. De Geers skola kommer bli en F-3 skola med plats för två klasser per årskurs. Fullt utbyggd kommer det finnas 8 klasser med totalt 200 elever, med ett fritidshem för eleverna på De Geers skola. I augusti välkomnas elever som ska börja i förskoleklass.

På De Geers skola utgår vi från en helhetssyn på eleven och elevens behov, intressen och tidigare kunskaper. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom lek, rörelse och skapande aktiviteter.

De Geers skola. Foto: Norrköpings kommun

Skolans uppbyggnad

Under de första åren kommer skolan och dess personal samverka med Gustaf Adolfskolan på olika sätt. Rektor för skolan kommer en av rektorerna på Gustaf Adolfskolan att vara. Skolan fylls på underifrån och växer fram under de kommande åren. Planeringen innebär att skolan kommer växa på följande sätt


Läsåret 2020/2021
Två förskoleklasser (50 elever)


Läsåret 2021/2022
Två förskoleklasser (50 elever)
Två årskurs 1 (50 elever)


Läsåret 2022/2023
Två förskoleklasser (50 elever)
Två årskurs 1 (50 elever
Två årskurs 2 (50 elever)


Läsåret 2023/2024
Två förskoleklasser (50 elever)
Två åk 1 (50 elever
Två åk 2 (50 elever)
Två åk 3 (50 elever)


När eleverna ska börja årskurs 4 erbjuds de plats på någon av våra övriga skolor i närheten som har årskurserna 4-6.

Förskoleklass

Förskoleklassens syfte är att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är en obligatorisk verksamhet där utbildningens mål finns i Läroplanen.

Leken har en stor betydelse i förskoleklassen. I leken tränas den sociala och språkliga förmågan. Därigenom utvecklar eleven sin kreativitet och nyfikenhet. Skolans utemiljö stimulerar till lek och vi tar vara på skolans närmiljö för att göra nyfikna utflykter.

Målsättning
 • Känna trygghet
 • Känna till skolans likabehandlingsplan och kärnvärderingar
 • Respektera andra människors egenvärde och åsikter
 • Lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra
 • Lära sig turtagning, vänta på sin tur
 • Utveckla tillit till sin egen förmåga
 • Utnyttja sin nyfikenhet och lust att lära
 • Lära känna och utveckla sitt eget sätt att lära
 • Lära sig utforska och undersöka
 • Lära sig arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
 • Ta ansvar för sina handlingar
Undervisning i förskoleklass

I svenska vill vi ge eleverna många möjligheter att samtala, skriva och läsa. Varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och stärka sin språkliga förmåga. Fö att nå målen arbetar vi så här:

 • Bornholmsmodellen
 • Berätta/ beskriva med ett begripligt innehåll, kronologisk ordning
 • Rim och ramsor
 • Ordförråd
 • Rörelselekar
 • SoL (språk och lärande)
 • Högläsning varje dag

Inom matematiken vi vill att varje elev utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. För att nå målen arbetar vi med praktisk och konkret matematik genom bland annat:

 • Problemlösning
 • Sortering, klassificering
 • Geometri, symmetri och mönster
 • Begreppsuppfattning, lägesord, rumsuppfattning
 • Räkneord, antal och ordningstal, taluppfattning
 • Tid, almanackan
 • Spel

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass.

Historiska De Geers skola

Skolan är Norrköpings äldsta skola som fortfarande är i bruk. Den byggdes redan 1862 och har en härlig miljö som är värd att bevaras och användas även i en modern tappning. Skolans byggnad är skyddad på olika sätt vilket gör att den med varsam hand kommer att renoveras i de delar det behövs. Det kommer ske under uppbyggnadsskedet och i olika etapper under de första åren.

Ventilation och ytskikt ska fräschas upp, delar av taket ska bytas ut och en köksdel till matsalen ska byggas till.

Idag finns verksamhet i huset i form av gymnasieutbildning och mottagningsenhet. Dessa verksamheter lämnar området till sommaren 2020.

Exempelbild

Mer om De Geers skola

Adress:

Butgatan 27
602 40 NORRKÖPING

Beskrivning:

Antal elever: 29

Årskurser: F-1, Fritidshem

Rektor
Eva Graffman Fredriksson

Hitta till De Geers skola

Dokument