Bråviksskolan

Bråviksskolan ligger i det natursköna villaområdet Lindö. Skolan byggdes 2009 och är en F-6 skola med fritidshem för de yngsta eleverna. Skolan ligger i anslutning till Lindö FF:s arena där vi har vår Idrott och hälsa, och där ligger också fritidsgården för de äldre eleverna.

Våra skolor arbetar med det synliga lärandet

Vår personal

På Bråviksskolan arbetar cirka 60 medarbetare för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Vi har fritidshem för eleverna i förskoleklass till årskurs 3. Bråviksskolan har en hög behörighet bland både lärare och lärare i fritidshem. Vi har sex arbetslag, F-1, 2-3, 4, 5, 6 samt EHT där alla medarbetare arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet med hög kvalitet under elevens hela dag på skolan. Utöver detta har vi en drivande stab med administratör, inköpare och vaktmästare.

Skolan har en rektor, David Asphage och en biträdande rektor, Anna Kinell. David har sitt huvudfokus på årskurserna 4- 6 och Anna har sitt huvudfokus på årskurserna F-3.

Skolans elevhälsoteam, EHT, arbetar på individ, grupp- och organisationsnivå för att stötta alla elever att lyckas och nå målen. Elevhälsoarbetet omfattar förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Elevhälsoteamet består av rektorerna, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt speciallärare. Utöver detta har vi en nära dialog med skolpsykolog och tillgång till skolläkare.

Så arbetar vi med elevernas lärande

På Bråviksskolan arbetar vi med att skapa goda lärmiljöer och öka elevernas måluppfyllelse till exempel genom användning av bildstöd och tydliga strukturer i undervisningen. Interaktiva tavlor och tidshjälpmedel används i alla klassrum. Under läsåret 20/21 gick skolans medarbetare utbildningen SoL – Språk och lärande för att ytterligare öka vår kompetens och vidareutveckla vårt arbete kring språkets betydelse för eleverna i alla ämnen. Läsåret innan gick alla skolans medarbetare Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildning kring NPF, vilket medfört ett förändrat arbetssätt på skolan där vi breddar basen genom generella anpassningar och har ett lågaffektivt bemötande gentemot alla elever.

Vi har satsat på digitalisering och i åk 4-6 har varje elev en egen dator där eleverna arbetar utifrån digitala läromedel och Classroom. Även i F-3 är tillgången till datorer god och vi introducerar eleverna i arbetet kring de digitala verktygen.

Bråviksskolans fritidshem består av två avdelningar, F-1 (Humlan) och 2-3 (Getingen). Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola, stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid och möjlighet till vila. Fritidshemmet erbjuder aktiviteter och lek inne och ute för att främja barnens utveckling och lärande.

Så arbetar vi med barnens trygghet

På Bråviksskolan arbetar vi med det salutogena perspektivet vilket innebär främst förebyggande arbete för en trygg miljö. Vi arbetar aktivt i THT (trygghetsteamet) med att förhindra kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Skolan är dock en del av elevernas sociala träningsläger och när händelser eller konflikter sker arbetar vi utifrån olika metoder, exempelvis Minimedling och Bråka smartare. Vårt mål är att erbjuda eleverna uppstyrda rastaktiviteter genom bland annat Lekotek.

Elev och föräldrainflytande

På Bråviksskolan är vi måna om elevdemokratin, vi genomför klassråd och elevråd. Eleverna får på olika sätt utvärdera och påverka undervisningen för att skapa delaktighet och inflytande över sitt lärande. Varje termin genomför vi föräldramöten och vi har elevaktiva utvecklingssamtal. Synligt lärande använder vi oss av främst på F-3 genom att eleverna bjuder in sina vårdnadshavare för att visa och synliggöra sitt lärande.

Vi arbetar med en nära dialog med vårdnadshavarna genom att bjuda in till samråd om behov finns, för att arbeta gemensamt kring eleven.

Lokaler

Bråviksskolan är en relativt nybyggd skola med fräscha lokaler. Vi har rymliga, öppna och ljusa utrymmen med god tillgång till grupprum och hemvister. På skolan finns stora lokaler för textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, hemkunskap, musik samt rörelserum. Vår stora öppna matsal är även vår aula där vi har en fin scen för olika uppträdanden med ett modernt ljudsystem. Vår innegård är pedagogiskt utformad med olika lek och undervisningsmiljöer. Vår stora skolgård är utrustad med olika lekmiljöer så som motorikbana, gungor, basketplan, innebandyplan, klätterställningar, pingisbord, skogsdunge med mera. Allt detta bidrar till ett lustfyllt lärande för eleverna.

Måltider

Bråviksskolan har ett tillagningskök som drivs av kökschef Ann-Louise och hennes stolta medarbetare som lagar mat med stor entusiasm. Eleverna erbjuds ofta olika alternativ, dagens rätt samt dagens vegetariska. Skolans salladsbuffé är rikt varierad och näringsriktig med olika sallader och röror.

Förväntningar

Gäller elever, vårdnadshavare och personal på Bråviksskolan

Som vårdnadshavare/elev kan ni förvänta er av skola/fritidshem att:

 • Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling
 • Vi bemöter eleven där hen befinner sig
 • Vi arbetar aktivt och förebyggande mot mobbning och kränkningar

Som elev ska du kunna förvänta dig av skola/fritidshem och vårdnadshavare att vi tillsammans tar ansvar för:

 • Att vi har en fungerande kommunikation med varandra
 • Att du får möjlighet att utvecklas efter din förmåga
 • Att vi sätter ditt bästa i fokus
 • Att stärka din självkänsla
 • Att vi ser och stärker dina positiva egenskaper
 • Att vi sätter gränser för dig
 • Att du har möjlighet att följa skolans ordningsregler och förhållningssätt

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att:

 • Om något är oklart gällande ditt barns skolgång tar du i första hand kontakt med berörd pedagog
 • Ditt barn är hemma vid sjukdom eller symptom på sjukdom och är sjukanmäld
 • Du har ett positivt förhållningssätt till skolan gentemot ditt barn
 • Du visar intresse för ditt barns lärande och tar ansvar för ditt barns uppfostran och utveckling
 • Du ger ditt barn rätt förutsättningar för att klara av skoldagen

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 • Du är mot andra som du vill att andra ska vara mot dig
 • Du följer skolans och andra överenskomna regler

Mer om Bråviksskolan

Adress:

Slörgatan 5
603 75 NORRKÖPING

011-15 31 53

Skicka E-post

Beskrivning: Flexibelt lärande, Åldershomogena klasser, fritidshem, Elevledda utvecklingssamtal, Eget tillslagningskök

Antal elever: 376

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
David Asphage

Biträdande rektor
Anna Kinell

Expedition
Ninva Cicek
011-15 31 53
0730-20 10 52
ninva.cicek@norrkoping.se

Sjukanmälan via talsvar
För årskurs F-6: 011-444 14 96
Anmäl sjukfrånvaro varje sjukdag.Sjukanmäl även till fritidshemmet om ert barn har fritidshemsplats.

Arbetslag
Fritidshem F-1
0725-83 56 20

Fritidshem 2-3
0725-83 56 22

Skolhälsovård
Lena Öquist
0725-39 95 54
lena.oquist@norrkoping.se

Specialpedagog
Lena Fröberg
0730-20 23 88
lena.froberg@norrkoping.se

Speciallärare
Liselotte Lind
0725-66 98 35
liselotte.lind@norrkoping.se

Kurator
Anna Skagerström
0730-78 20 13
anna.skagerstrom@norrkoping.se

Hitta till Bråviksskolan