Enligt Skollagen börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet börja skolan ett år senare, det vill säga höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan senare ska du ansöka om uppskjuten skolplikt. Det är hemkommunen som avgör om ditt barn får sin skolplikt uppskjuten utifrån en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor och en bedömning av särskilda skäl. Gör din ansökan på blanketten ”Ansökan om uppskjuten skolplikt”. 

Ansökan om uppskjuten skolplikt