Förskoleklass eller skolstart för sexåringar

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov. När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. Även 5-åringar har möjlighet att börja i förskoleklass, men då behöver rektor ta beslut om tidigare skolstart.

För förskoleklass gäller följande:

  • Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten.
  • En rektor är ansvarig för verksamheten.
  • Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • lek, skapande och utforskande är viktiga delar i verksamheten.
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Obligatorisk förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att det är lika obligatoriskt att gå i förskoleklass som att gå i årskurs 1. Det betyder att skolplikten börjar att gälla det kalenderår då ditt barn fyller sex år. Här hittar du frågor och svar om obligatorisk förskoleklass, tidigare eller senare skolstart.

Vad innebär det att mitt barn har skolplikt från det år då han/hon fyller 6 år?

Det innebär att det kommer vara obligatoriskt att delta i förskoleklass. Du kan inte som tidigare själv bestämma om ditt barn ska gå i förskoleklass eller inte. Obligatorisk förskoleklass gäller från höstterminen 2018.

Kommer tider och innehållet i förskoleklass att förändras?

Nej, ditt barn kommer fortfarande att gå i förskoleklass fem timmar per dag. Inte heller innehållet kommer att förändras från nuvarande.

Förskoleklassen ska:

  • Stimulera elevers utveckling och lärande
  • Förbereda dem för fortsatt utbildning
  • Stödja övergången och integreringen mellan förskola och skola
Hur ansöker jag om en plats i förskoleklass för mitt barn?

I februari kommer du att få ett erbjudande om en skolplacering för ditt barn. Om du önskar en annan plats än den som erbjudits kan du ansökan om en annan placering i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Vi vill göra en längre resa då vårt barn går i förskoleklass. Kan vi åka?

Förskoleklassen är obligatorisk, precis som övriga årskurser i skolan. Det innebär att du måste ansöka om ledighet hos ditt barns rektor och kan få avslag på din ansökan.

Innebär förskoleklass några kostnader för mig vårdnadshavare?

Nej, precis som i skolan får inga avgifter eller kostnader för något tas ut. Skolskjuts, måltider och material ska vara kostnadsfritt.

Hur gör jag om jag vill begära tidigare skolstart, det vill säga låta mitt barn börjar i årskurs 1 istället för förskoleklass?

Enligt Skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare, fyller du i blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. Det är rektor som avgör om ditt barn får börja årskurs 1. Innan du får besked görs en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor för förskola. Rektor ansvarar för utredningen.

Blanketten Ansökan om tidigare skolstart

Hur gör jag om jag önskar plats i förskoleklass för min femåring?

Enligt Skollagen har barn möjlighet att börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år.

Om du vill att ditt barn börjar förskoleklass tidigare ska du ansöka om tidigare skolstart på blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. Det är rektor (blivande) som avgör om ditt barn får börja tidigare utifrån en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor.

Blanketten Ansökan om tidigare skolstart

Mitt barn är inte redo för att börja i förskoleklass. Hur gör jag om jag önskar skjuta upp skolstarten?

Enligt Skollagen börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet börja skolan ett år senare, det vill säga höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan senare ska du ansöka om uppskjuten skolplikt. Det är hemkommunen som avgör om ditt barn får sin skolplikt uppskjuten utifrån en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor och en bedömning av särskilda skäl. Gör din ansökan på blanketten ”Ansökan om uppskjuten skolplikt”. 

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Du kan antingen gå in på Skolverkets webbsida och läsa mer om förskoleklass där eller kontakta Kontaktcenter, telefonnummer 011-15 00 00

Förskoleklass på skolverket.se

Kontakta Kontaktcenter

Val av skola

Det finns alltid en plats reserverad för ditt barn vid någon av de skolor som ligger närmast bostaden. När du fått uppgift om var den reserverade platsen är, kan du ansöka om en plats i en annan skola. Barn i närområdet har företräde till plats i skolan i området.

Om du önskar någon annan skola än någon av dem som ligger närmast din bostad, är det inte säkert att ditt barn kan få en plats där. Platsen kan vara upptagen av barn som bor nära eller av barn som av särskilda skäl placerats där och då har företräde.

Kontakt