Förskoleklass eller skolstart för sexåringar

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Även 5-åringar har möjlighet att börja i förskoleklass, men då behöver rektor ta beslut om tidigare skolstart.

För förskoleklass gäller följande:

  • Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten.
  • En rektor är ansvarig för verksamheten.
  • Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • lek, skapande och utforskande är viktiga delar i verksamheten.
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Obligatorisk förskoleklass 2018

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det blir då lika obligatoriskt att gå i förskoleklass som att gå i årskurs 1. Det betyder att skolplikten börjar att gälla det kalenderår då ditt barn fyller sex år. Skolplikten förlängs med ett år och blir som huvudregel tioårig. Här hittar du frågor och svar om obligatorisk förskoleklass, tidigare eller senare skolstart.

Val av skola

Som förälder till ett barn som ska börja skolan kan du framföra önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i. Det finns alltid en plats reserverad för ditt barn vid någon av de skolor som ligger närmast bostaden. Barn i närområdet har företräde till plats i skolan i området.

Om du önskar någon annan skola än någon av dem som ligger närmast din bostad, är det inte säkert att ditt barn kan få en plats där. Platsen kan vara upptagen av barn som bor nära eller av barn som av särskilda skäl placerats där och då har företräde.

Kontakt