Förskoleklass eller skolstart för sexåringar

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov.

När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. Även 5-åringar har möjlighet att börja i förskoleklass, men då behöver rektor ta beslut om tidigare skolstart.

För förskoleklass gäller följande:

  • Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten.
  • En rektor är ansvarig för verksamheten.
  • Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • lek, skapande och utforskande är viktiga delar i verksamheten.
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Obligatorisk förskoleklass

Förskoleklass blev obligatoriskt 2018. Det innebär att det är lika obligatoriskt att gå i förskoleklass som att gå i årskurs 1. Skolplikten börjar att gälla det kalenderår då ditt barn fyller sex år. Här hittar du frågor och svar om obligatorisk förskoleklass, tidigare eller senare skolstart.

Vad innebär det att mitt barn har skolplikt från det år då han/hon fyller 6 år?

Det innebär att det är obligatoriskt att delta i förskoleklass. Du kan inte som tidigare själv bestämma om ditt barn ska gå i förskoleklass eller inte. Obligatorisk förskoleklass gäller från höstterminen 2018.

Hur många timmar går barnet i förskoleklass?

Barnet går i förskoleklass fem timmar per dag.

Förskoleklassen ska:

  • Stimulera elevers utveckling och lärande
  • Förbereda dem för fortsatt utbildning
  • Stödja övergången och integreringen mellan förskola och skola

Hur ansöker jag om en plats i förskoleklass för mitt barn?

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass ska önska skola för ditt barn. Skolvalet görs i en e-tjänst som är öppen under två veckor i januari. Du kommer att få information hemskickad till dig.

Vi vill göra en längre resa då vårt barn går i förskoleklass. Kan vi åka?

Förskoleklassen är obligatorisk, precis som övriga årskurser i skolan. Det innebär att du måste ansöka om ledighet hos ditt barns rektor och kan få avslag på din ansökan.

Innebär förskoleklass några kostnader för mig vårdnadshavare?

Nej, precis som i skolan får inga avgifter eller kostnader för något tas ut. Skolskjuts, måltider och material ska vara kostnadsfritt.

Hur gör jag om jag vill begära tidigare skolstart, det vill säga låta mitt barn börjar i årskurs 1 istället för förskoleklass?

Enligt Skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare, fyller du i blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. Det är rektor som avgör om ditt barn får börja årskurs 1. Innan du får besked görs en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor för förskola. Rektor ansvarar för utredningen.

Blanketten Ansökan om tidigare skolstart

Hur gör jag om jag önskar plats i förskoleklass för min femåring?

Enligt Skollagen har barn möjlighet att börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år.

Om du vill att ditt barn börjar förskoleklass tidigare ska du ansöka om tidigare skolstart på blanketten ”Ansökan om tidigare skolstart”. Det är rektor (blivande) som avgör om ditt barn får börja tidigare utifrån en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor.

Blanketten Ansökan om tidigare skolstart

Mitt barn är inte redo för att börja i förskoleklass. Hur gör jag om jag önskar skjuta upp skolstarten?

Enligt Skollagen börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet börja skolan ett år senare, det vill säga höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan senare ska du ansöka om uppskjuten skolplikt. Det är hemkommunen som avgör om ditt barn får sin skolplikt uppskjuten utifrån en utredning som bland annat inkluderar samtal med ditt barns nuvarande rektor och en bedömning av särskilda skäl. Gör din ansökan på blanketten ”Ansökan om uppskjuten skolplikt”. 

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Du kan antingen gå in på Skolverkets webbsida och läsa mer om förskoleklass där eller kontakta Kontaktcenter, telefonnummer 011-15 00 00

Förskoleklass på skolverket.se

Kontakta kommunen

Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå på. I januari öppnar e-tjänsten för skolval, där du kan lämna önskemål om skola. Om det är fler som söker än det finns plats fördelas platserna utifrån kommunens riktlinjer. Läs mer under Skolval.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping