Svanen

Svanens förskola vilar på demokratins grund, där vi målmedvetet arbetar för allas delaktighet i möten mellan pedagoger, barn/elever och föräldrar. Enheten har en välkomnande atmosfär med en lustfylld verksamhet där både inne- och utemiljö är rik på möjligheter.

Vi ser oss som en tänkande och lärande förskola där lusten att lära är den största drivkraften. Vi använder olika former av dokumentation som redskap för att synliggöra vår pedagogiska verksamhet för barn, föräldrar och oss pedagoger. Dokumentationen används som utgångspunkt för olika samtal där vi utvecklar och medvetandegör barns tänkande och lärande.

Samlärande är en viktig del av demokratiarbetet. Vår verksamhet erbjuder ett innehåll som är meningsskapande. Vi använder och analyserar barnens teorier och strategier. Vi har en utforskande hållning till innehållet i vår verksamhet och arbetet är aktivt och kreativt.

Svanen har medforskande pedagoger som tillvaratar varandras kompetenser – i mötet med både barn och vuxna. Vår förskola genomsyras av en reflekterande kultur och driver en enhetlig linje i vår kompetensutveckling. Vi strävar mot öppenhet och nyfikenhet i arbetet mellan avdelningar och pedagoger. Vår gemensamma hållning bygger på engagemang, lyssnande pedagogik och att alltid utgå ifrån och förstärka det positiva.

I vår verksamhet är olikhet och mångfald en styrka. Vi ser varje individ som unik och värnar om allas olika lärstilar. Svanen arbetar för allas lika värde där alla har förutsättningar att lyckas.

Svanen är en Campusskola sedan 2004. Vi tar emot studenter i vår förskola. Att ta emot studenter är ett engagerande, stimulerande och utvecklande uppdrag.

Genom att vara en Campusskola får vi inblick i Lärarprogrammet på Campus samt tillgång till föreläsningar och seminarier inom lärarprogrammets ram. Det innebär också att vi får möjligheter att reflektera över vår egen yrkesroll och dessutom sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan. Kreativt Centrum finns i Svanens lokaler.

Mer om Svanen

Adress:

Vrinnevigatan 24
603 58 NORRKÖPING

011-15 25 58

Skicka E-post

Beskrivning: Tänkande lärande förskola, Estetik och kreativitet, Demokrati och mångfald

Antal elever: 143

Avdelningar: 9

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Christina Häll Isaksson


Orion och Fenix:
011-15 28 50

Luna, Vega och Polaris:
011-15 25 58

Castor, Pollux och Pegasus:
011- 15 25 59

Kreativt Centrum:
011-15 25 58
Skicka e-post

Hitta till Svanen