Pärlan

Pärlans förskola är nyöppnad sedan mars 2017. För närvarande är vi två avdelningar i nära samarbete. Vi bildar en enhet tillsammans med Skatten och Silverdansens förskolor.

Vår vision

Pärlans vision är att få välkomna och möta varje individ med glädje, där tillit och delaktighet bildar grunden till en samspelande atmosfär. På så vis sker en inkludering, vilket bidrar till att alla kan bli sitt bästa jag!

Pedagogisk miljö

Den pedagogiska miljön på förskolan, såväl inomhus som utomhus, tillåter utforskande och kreativitet. Olika material och ting blir föränderliga utifrån olika sammanhang. Estetiska lärprocesser bildar ett språk som alla barn har tillgång till i utforskandet av sin omvärld.

Tematiskt och projektorienterat arbetssätt

Vi ser det enskilda barnet som kompetent i sitt undersökande där det förundras och söker förståelse för hur världen fungerar. Tillsammans och i mindre grupper sker ett utforskande, undersökande och experimenterande i olika lärandemiljöer. Vi utmanas tillsammans genom det som barnen visar nyfikenhet och intresse för utifrån ett tematiskt och projekterande arbetssätt, en pedagogisk inriktning som vilar på Reggio Emilias filosofi. Härigenom får barnen förustättningar att lära tilllsammans genom att dela kunskap med varandra. På så sätt bidrar allas tidigare erfarenheter och upplevelser till gruppens och individens livslånga lärande.

Samverkan med våra familjer

Då förskolan är ett komplement till hemmet vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att ert/era barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. De dagliga mötena vid hämtning och lämning bildar en grund för förtroendefullt samarbete mellan oss, vilket bidrar till barnets bästa!

Maten på förskolan

Maten får vi för tillfället från Söderporten men kommer efter årsskiftet levereras från Skattens förskola.

Mer om Pärlan

Adress:

Långdansgatan 4
603 66 NORRKÖPING

011-15 32 54

Beskrivning: Tematiskt och projektorienterat arbetssätt, mindre grupper, Reggio Emilia

Antal elever: 32

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Emma Lilienberg


Administratör
Jill Claesson, 011-15 32 54

Ytterligare telefonnummer till förskolan:
011-15 10 71

Hitta till Pärlan