Örtagården

Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar tillsammans med Månstenen och Hyllans förskolor en enhet. Vi har ett nära samarbete mellan förskolorna och en gemensam organisation för styrning och ledning. Vår kuperade gård inbjuder till lek och rörelse. Vi har nära till flera grönområden och skog. Förskolan består av två avdelningar, Mejram och Timjan.

På våra förskolor arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi serverar vegetarisk kost en till två dagar per vecka, samt MSC – certifierad fisk. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi strävar efter att laga maten från grunden och att råvarorna produceras så nära förskolan som möjligt, samt att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiska och närproducerade.

 

Läs mer om Örtagårdens förskola på vår blogg

Vår vision

Tillsammans med oss pedagoger vill vi att barnen utvecklas till nyfikna och lärande människor. Med omsorg, engagemang och respekt möter vi morgondagens demokratiska medborgare.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på tre ledord: trygghet, samspel och nyfikenhet.

Trygghet: För små barn är trygghet en förutsättning för lärande. Genom trygg anknytning till de vuxna på förskolan kan barnen slappna av, ägna sig åt lek och utforskande.

Samspel: På Örtagårdens förskola får barn samspela och lära tillsammans. Genom att utforska tillsammans på ett lekfullt sätt utvecklar barnen relationer och den egna identiteten.

Nyfikenhet: Genom att vi skapat trygga relationer till barnen och vårdnadshavarna har barnen möjlighet att vara nyfikna och utforskande tillsammans med andra barn och vuxna i en trygg miljö. Trygghet och mod att möta nya utmaningar leder till livslångt lärande.

Örtagårdens verksamhet

Kvaliteten i lärandet beror mycket på att vi är goda förebilder och tillsammans med barnen arbetar med struktur och rutiner som skapar trygghet i vardagen. Vikten av språk och kommunikation genomsyrar verksamheten. Vi skapar och tar vara på situationer där barnen får möjlighet att tänka, tala eller uttrycka sig på olika sätt. Lärande finns överallt och alltid.

Natur: Under året har vi arbetat med temat natur. En dag i veckan besöker vi en bestämd plats i skogen för att barnen ska kunna se årstidsskiftningar och få förståelse för samband i naturen, t ex om växter och djur. Under våren arbetar vi med kretsloppet.

Vi har två miljödagar per år, där barnen och vi tar hand om vår gemensamma utemiljö. Våra blivande förskoleklassbarn är Miljöspanare, som får uppdrag från kommunens Agenda 21-kontor.

Teknik i vardagen: Under vinterhalvåret har vi utforskat hur enkel teknik fungerar, till exempel vatten-is, regnbågen och flyta-sjunka. Barnen får prova många gånger så deras egna tankar tar fart.

Rörelse: En dag i veckan har vi planerad rörelse i mindre grupper med en pedagog, där barnen får arbeta med motorik, koordination, kroppsuppfattning, hälsa och välbefinnande. På förskolan finns miljöer som inbjuder till aktivitet både inne och ute. Varje vecka är vi i skogen, där barnen får leka och röra sig i naturlig miljö.

Tema/projekt: Två dagar i veckan arbetar vi med tema eller projekt, då barnen är indelade i grupper efter ålder och behov tillsammans med en pedagog i varje grupp.

Sång/rytmik: Varje fredag träffas barn och personal på en av avdelningarna för att tillsammans ha sång och rytmik.

Samverkan med förskoleklassen: Vi samarbetar med Skarphagsskolan och planerar tillsammans med dem hur övergången till skolans förskoleklass ska gå till. Under våren går vi vid ett flertal tillfällen till skolans gård och leker. Korta överlämningssamtal sker under juni.

Föräldrasamverkan

De dagliga samtalen med alla våra vårdnadshavare är viktiga för oss. Vi har olika forum för delaktighet och inflytande t ex föräldramöten, drop-in med mera. Vi erbjuder utvecklingssamtal och värnar om traditioner. Under läsåret 16/17 kommer Örtagården starta blogg.

Samarbete med universitetet

Vi tar emot studenter från campus Norrköping, vilket stimulerar oss i vårt arbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

På förskolan har vi ett väl utvecklat kvalitetsarbete där vi utvärderar, utvecklar och planerar vårt arbete. Förskolan är stängd fyra dagar per år för kompetensutveckling.

Mer om Örtagården

Adress:

Dalviksgatan 71 L
603 80 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 36

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Mirjam Carlström


Administratör:
Angelica Tornell
011-15 17 86

Avdelningar:
Mejram: 011-15 77 43
Timjan: 072-599 13 95

Hitta till Örtagården