Murklan

Välkommen till Murklans förskola, en del av Kungsängsenheten - de samlade förskolorna och skolorna i Smedby-Rambodalsområdet. Våra förskolor är Bitbocken, Enbäret, Björnbäret, Rönnbäret, Solstenen och Murklan.

Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Våra verksamheter bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi medvetet använder oss av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Våra förskolor

Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna.

Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå.

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Verksamhetsåret 2015-2016 driver vi tema MÖNSTER.

Den röda tråden i verksamheten utvärderas kontinuerligt genom att pedagoger, chef, utvecklingsledare, föräldrar och barn reflekterar tillsammans vid olika träffar. Pedagogisk dokumentation är ett intresse och verktyg för att synliggöra det lärande vi befinner oss i.

Enhetens förskolor har idag både åldershomogena och åldersblandade avdelningar.

För att utveckla våra verksamheter och öka kvalitén i våra förskolor har vi valt att satsa på följande prioriterade utvecklingsområden under 2015-2016:

  • Lärmiljö
  • Lärprocesser
  • Feedback

I arbetet med vår likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling har vi valt att satsa på följande mål under 2015-2016:

  • Att synliggöra det främjande arbetet i våra verksamheter för våra familjer med stöd av bilddokumentation samt lyfta det främjande arbetet i olika föräldrasamverkansforum.
  • Att utveckla våra lärmiljöer i förskolan så att det syns att vi arbetar medvetet med genus och jämställdhet i vår verksamhet.

Murklans dokument

VisionPDF (pdf, 164.9 kB)

KärnvärderingarPDF (pdf, 76.1 kB)

Mer om Murklan

Adress:

Brånnestadsgatan 1
603 70 NORRKÖPING

011-15 23 23

Beskrivning: Temaarbete, språk, naturvetenskap, teknik och matematik

Antal elever: 46

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Susanne Andersson

0725 98 67 68

Avdelningen Berget
0725-986820

Avdelningen Backen
0725-98 68 21

Avdelningen Hagen
0725986822

Hitta till Murklan