Kompassen

Kompassens förskola är belägen i det natursköna området Lindö i utkanten av Norrköping och tillhör Lindöenheten. Vi öppnade vår verksamhet i januari 2016 och flyttade in i Långtorpsskolan till hösten 2016 i nyrenoverade lokaler.

Vi har en helhetssyn på barnets lärande och ser alla situationer under dagen som lärande, vi främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos varje barn. Vi utformar verksamheten tillsammans med barnen utifrån deras olika behov och intressen.

Vår barnsyn och bärande tankar skapar vi i mötet; att genom relationsskapande stärka barnets självkänsla, självtillit och självförtroende. Vi strävar efter att mötas i mindre grupper, där vi är närvarande medforskande pedagoger.

Vi utvecklar en inbjudande lärmiljö där barnet självständigt kan utforska och som lockar till möten, lek och utforskande. Vi vill skapa och utveckla inkluderande lärmiljöer som främjar olikheter och mötesplatser och som bjuder in till samspel och kommunikation.

Vi arbetar för att utveckla ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg och förhållningssätt. Vår strävan är att genom pedagogisk dokumentation synliggöra barns lärande och utveckla vår verksamhets pedagogiska process.

Vår vision

Vårt pedagogiska koncept bygger på barnens glädje, nyfikenhet, intresse och motivation för att lära. Vi arbetar för att vara närvarande och deltagande pedagoger som är medforskare och lär tillsammans med barnen. Vi stimulerar det enskilda barnets utveckling och lärande genom att finnas närvarande och lära tillsammans.

Vidare utmanar vi barnens förmågor, lägger grunden för demokratiska värderingar och kritiskt tänkande, vilket utvecklar autonoma individer. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Vår verksamhet erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande tillsammans med glädje och respekt bildar en helhet.

Mer om Kompassen

Adress:

Lindövägen 131
603 85 NORRKÖPING

011-15 38 61

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 62

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Halvarsson

Hitta till Kompassen