Hyllan

Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar tillsammans med Månstenen och Örtagårdens förskolor en enhet. Vi har ett nära samarbete mellan förskolorna och en gemensam organisation för styrning och ledning. Hyllan har en kuperad gård som inbjuder till lek och lärande i vår utemiljö. Vi har också nära till flera grönområden och skogen. Förskolan består av tre avdelningar, Grodan, Humlan och Trollsländan.

På våra förskolor arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi serverar vegetarisk kost en till två dagar per vecka, samt MSC – certifierad fisk. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi strävar efter att laga maten från grunden och att råvarorna produceras så nära förskolan som möjligt, samt att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiska och närproducerade.

Vår vision

Vi vill att våra barn ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att vara på vår förskola. De ska erbjudas en lustfylld, utforskande, inspirerande, tillåtande och lärorik miljö både inne och ute efter sina behov och intressen.
Jag vill – Jag kan – Jag duger

Värdegrund

Hyllans värdegrund vilar på fyra ledord: Trygghet, empati, glädje och nyfikenhet.

Trygghet: Trygghet är en förutsättning för att alla på förskolan trivs, såväl barn som vuxna. Genom trygghet skapas en lugn tillvaro som främjar lusten att lära och utforska.

Nyfikenhet: Trygga barn och en trygg miljö skapar förutsättningar för barnen att få vara nyfikna och utforskande tillsammans med andra barn och pedagoger.

Glädje: Alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska kunna känna glädje över att komma till vår förskola. Alla ska få känna den tillfredsställelse över att man är en tillgång i gruppen. Vår verksamhet både inne och ute ska vara både rolig, trygg och lärorik.

Empati: Vi arbetar för att alla barn och vuxna ska känna medmänsklighet och omtanke för varandra. Vi respekterar varandras olikheter och tar hänsyn till allas rätt att uttrycka och bli respekterade för den man är. Vi vuxna är viktiga förebilder för barnens förståelse och respekt för ett demokratiskt samhälle.

Hyllans verksamhet

Skapande
Vi vill utveckla barnens skapande förmåga samt deras förmåga att förmedla tankar och erfarenheter med hjälp av olika material och tekniker. Vi har en gemensam ateljé som alla avdelningar har tillgång till.

Språk och kommunikation
För att stödja barnens utveckling använder vi Tecken-som stöd, ex när vi presenterar mat och sjunger sånger med tecken och i många vardagsrutiner.

Trygghet
Barnens och vårdnadshavarnas trygghet börjar under inskolningen. För små barn är tryggheten en förutsättning för lärande. Genom trygg anknytning till de vuxna på förskolan kan barnen slappna av och ägna sig åt lek och utforskande.

Matematik
På förskolan strävar vi efter att ge barnen förståelse för praktisk matematik sådan man möter i vardagen i ute- och innemiljön. Vi vill också göra barnen bekanta med enkla matematiska begrepp, t ex lång-kort, stor-liten, tung-lätt, hel-halv.

Utevistelse och gården
För oss är utevistelsen viktig i vår verksamhet. Vi är ute dagligen i alla väder. Utevistelsen ger möjligheter till lek och utmaningar som väcker barnens nyfikenhet och stimulerar till lärande. Samverkan med skola och förskoleklass Vi har samverkan tillsammans med förskolorna och skolorna i vårt område hur överlämnandet av våra blivande förskoleklassbarn ska gå till. Under våren hälsar pedagogerna från förskoleklassen på hos oss och barn och pedagoger från Hyllan går till Skarphagsskolan. Korta överlämningssamtal sker under juni månad.

Föräldrasamverkan
De dagliga samtalen med alla våra vårdnadshavare är viktiga för oss. Vi har olika forum för delaktighet och inflytande t ex föräldramöten, drop-in med mera. Vi erbjuder utvecklingssamtal och värnar om traditioner. Hyllan har också en egen blogg. Länken hittar du under rubriken Hyllan högst upp på sidan.

Campus
Vi tar emot studenter från campus Norrköping, vilket stimulerar oss i vårt arbete.

Systematiskt kvalitetsarbete
På förskolan har vi ett väl utvecklat kvalitetsarbete där vi utvärderar, utvecklar och planerar vårt arbete. Förskolan är stängd fyra dagar per år för kompetensutveckling.

Mer om Hyllan

Adress:

Skärlundagatan 6
603 80 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Trygghet, språk, kommunikation

Antal elever: 55

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Mirjam Carlström


Administratör
Angelica Tornell
011-15 17 86

Hitta till Hyllan