Giraffen

Giraffens förskola är belägen i mitten av natursköna Krokek och ingår i spåret Kolmårdens förskolor. Med lust, lek och lärande tar vi emot varje ny dag!

Barnen i fokus

Leken är barnets viktigaste väg till lärande, och verksamheten ger stort utrymme för kreativitet och det lustfyllda lärandet. Vi arbetar temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena; matematik, naturvetenskap och språk, ingår som ett naturligt inslag.

Vi tar tillvara och stärker barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi är inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken som innebär att vi ser barn som kompetenta, intar ett barns perspektiv och uppmuntrar dem till att vara självständiga individer med inflytande och delaktighet. Arbetet med värdegrunden är grundläggande och bidrar till att utveckla demokratisk kompetens.

Vår personal

Ett positivt bemötande, mot såväl barn som föräldrar, anser vi är avgörande för att skapa en god och öppen relation baserad på trygghet och tillit. Vi arbetar aktivt för att föräldrars och barns uppfattningar och synpunkter ska påverka innehållet i verksamheten.

Vår miljö

Vi har närhet till skog och andra naturområden. Dessutom har vi en stor härlig gård med många möjligheter till kreativitet och utmaningar i leken för alla åldrar. Vår inomhusmiljö är utformad och anpassad efter barnens behov och intressen, material finns lättillgängligt för att utforska och skapa. Förskolan består av två avdelningar en yngre och en äldreavdelning som heter Smulan och Skorpan.

Mer om Giraffen

Adress:

Valhallavägen 3
618 30 KOLMÅRDEN

011-15 63 63

Skicka E-post

Beskrivning: Reggio Emilia, matematik, naturvetenskap, lekens betydelse, värdegrund, natur

Antal elever: 36

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Linda Ekroth

Hitta till Giraffen