Avgift för arbetande och studerande

Avgiften är oberoende av närvarotiden. Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1.


Ålder 1-2 år

Maxbelopp

Ålder 3-5 år

Maxbelopp

Barn 1

3% av inkomsten

max 1425 kr

2,25 % av inkomsten

max 1069 kr

Barn 2

2% av inkomsten

max 950 kr

1,5 % av inkomsten

max 712 kr

Barn 3

1% av inkomsten

max 475 kr

0,75 % av inkomsten

max 356 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgift


 

Avgift för arbetssökande och föräldralediga

Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha denna plats.

Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha denna plats.

Det yngsta barnet i hushållet är Barn 1.


Ålder 1-2 år


3-5 år


Barn 1

2,25% av inkomsten

max 1069 kr

0,75% av inkomsten

max 356 kr

Barn 2

1,5% av inkomsten

max 712 kr

0,5 % av inkomsten

max 237 kr

Barn 3

0,75% av inkomsten

max 356 kr

0,2 % av inkomsten

max 95 kr

Barn 4

ingen avgift


ingen avgift


 

Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för, till exempel

 • Lön
 • OB-ersättning
 • Övertidsersättning
 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
 • Kommunalt vårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket
 • CSN