Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Det kan exempelvis handla om:

  • Elever som på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges.
  • Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning och som behöver omfattande individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/eller tekniska hjälpmedel.
  • Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning och som inte klarar sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Eleverna har betydande svårigheter med sin koncentration, strukturering och uthållighet.

Ansökan och uppföljning

Du som är rektor för förskola eller rektor inom Norrköpings kommunala eller fristående förskolor och grundskolor gör din ansökan om tilläggsbelopp i vår e-tjänst.

Ansökan om tilläggsbelopp kommunal förskola och grundskola

Ansökan om tilläggsbelopp fristående förskolor och grundskolor

Kontakt

Dokument