• Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens behov av särskilt stöd och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.
  • Tillägget avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder. Undantag finns om eleven har väldigt omfattande inlärningssvårigheter kontinuerligt under skoldagen.