Ansökan bedöms av beredningsgruppen. I beredningsgruppen ingår specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Ansökan tas upp för bedömning om den är fullständig, dvs. att samtliga obligatorisk delar ska vara ifyllda. Saknas underlag begärs en komplettering. Begärda kompletteringar ska skickas in snarast möjligt.

Beredningsgruppen tar ställning till:

  • handlar det om extraordinära insatser?
  • är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet?
  • kostnadsbedömningen vad gäller anpassningar av lärmiljön och tekniska hjälpmedel är rimlig (gäller endast för fristående skolhuvudmän)