På Centrala elevhälsan arbetar en specialpedagog som har spetskompetens vad gäller barn och elev med synskada. I uppdraget ingår att tillsammans med rektorer och personal verka för att barn och elev med synskada ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om synskada och dess konsekvenser för att öka kunskap och förståelse kring undervisning av synskadade barn/elever samt sprida aktuell forskning. Uppdraget innefattar också genomgång av lärmiljön och stöd kring anpassningar och alternativa verktyg genom handledning och konsultation.
  • Stödja chefer och personal i samband med kartläggning och statliga utredningar, vid återgivning och i det fortskridande arbetet gällande insatser.
  • Samverka med Region Östergötland och specialpedagogiska skolmyndigheten för barnets bästa.