Specialpedagogiska insatser

På Centrala elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens. De samverkar med förskolor och grundskolor för att främja hälsa hos alla barn och elever, ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, undanröja hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

På Centrala elevhälsan finns spetskompetens inom följande områden:

Hörsel

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger som har spetskompetens gällande elever med hörselnedsättning och CI. De arbetar tillsammans med kommunens pedagoger för att elever med hörselnedsättning ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

I uppdraget ingår bland annat att:

 • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om hörselskador och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen kring undervisningen av hörselskadade elever samt sprida aktuell forskning. Uppdraget innefattar också genomgång av lärmiljön och stöd kring anpassningar och alternativa verktyg genom handledning och konsultation.
 • Stödja och handleda elever under hela skolgången för att de ska tillägna sig goda kunskaper inom skolans ämnen samt få en stark självkänsla.
 • Ordna gruppaktiviteter tillsammans med andra hörselskadade för att få möjlighet att stärka sin identitet som hörselskadad.

Centrala barn- och elevhälsan samverkar med:

 • Hörselspåret Silverslingan på Silverdansens skola
 • Hörselklassen på Blästadskolan i Linköping
 • Birgittaskolan i Örebro
 • Region Östergötlands medicinska, pedagogiska och tekniska hörselvård
 • Specialpedagogiska institutet (SPSM)

Norrköpings hörselspår på Silverdansen och NavestadsskolanPDF (pdf, 1.5 MB)

Läs- och skrivsvårigheter

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar en specialpedagog som har spetskompetens vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter. I uppdraget ingår att tillsammans med rektor och personal verka för att elev med läs- och skrivsvårigheter ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

I uppdraget ingår bland annat att:

 • Ge information, handledning och kompetensutveckling till skolpersonal om läs- och skrivsvårigheter och dess konsekvenser för lärandet. Aktuell forskning sprids genom nätverk och utbildningsinsatser.
 • I samverkan med centralt verksamma läspedagoger genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

På centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger som har spetskompetens inom neuropsykiatriska området, vilket kan innebära ADHD, autismspektrumtillstånd, OCD och Tourettes syndrom. I uppdraget ingår bland annat att:

 • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om NP-problematik och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen kring dessa barn och ungdomar samt sprida aktuell forskning.
 • Samverkar med NP-teamet som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Skoldatatek

Skoldatatekets syfte är att bidra till att göra undervisning tillgänglig. På Skoldatateket finns två specialpedagoger och en pedagogassistent som arbetar för att öka pedagogernas kunskap om lärverktyg och program som underlättar för lärande. Skolor har möjlighet att ansöka om enskilt elevstöd i samråd med föräldrar.

I Skoldatatekets uppdrag ingår att:

 • Sprida kunskap om tillgänglig undervisning i enlighet med den forskning som finns inom området
 • Utbilda pedagoger i specialpedagogisk IT-användning
 • Visa och utbilda pedagoger om programvaror och lärverktyg
 • Ge råd och konsultation runt enskilda elevärenden
 • Låna ut lärverktyg för att prova vad som passar elevens behov
 • Registrera elever för egen nedladdning av talböcker
 • Samverka med Lärande IKT

För friskolor

Friskolor har också möjlighet att utnyttja Skoldatatekets tjänster mot betalning. Kontakta Skoldatateket för information och ansökningsblankett.

Kontakt

011-15 34 38, 011-15 34 88 eller 011-15 34 74.

Skicka e-post

Skoldatateket i Norrköpings Facebooksida

Syn

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar en specialpedagog som har spetskompetens vad gäller barn och elev med synskada. I uppdraget ingår att tillsammans med rektorer och personal verka för att barn och elev med synskada ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. I uppdraget ingår bland annat att:

 • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om synskada och dess konsekvenser för att öka kunskap och förståelse kring undervisning av synskadade barn/elever samt sprida aktuell forskning. Uppdraget innefattar också genomgång av lärmiljön och stöd kring anpassningar och alternativa verktyg genom handledning och konsultation.
 • Stödja chefer och personal i samband med kartläggning och statliga utredningar, vid återgivning och i det fortskridande arbetet gällande insatser.
 • Samverka med Region Östergötland och specialpedagogiska skolmyndigheten för barnets bästa.
Tal och kommunikation

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar en specialpedagog som har spetskompetens vad gäller tal och kommunikation. Hon arbetar tillsammans med kommunens pedagoger för att barn och elever ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. I uppdraget ingår bland annat att:

 • Ge information, handledning och kompetensutveckling till berörd skolpersonal om språkstörningsproblematik och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen för denna barn- och elevgrupp. Uppdraget innefattar också att ge stöd kring anpassningar och alternativa verktyg genom handledning och konsultation samt sprida aktuell forskning.