Barn i Sverige har rätt att få kostnadsfri utbildning. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Skolplikt betyder att barnet eller ungdomen är skyldig att gå i skolan. Det är flera parter som har ansvar för att eleven genomför sin skolplikt. Ansvaret ligger dels hos hemkommunen där barnet är bosatt, dels på vårdnadshavarna till barnet och dels på skolan där eleven får sin utbildning. Det kan vara en kommunal skola eller en fristående skola. Reglerna om skolplikt och rätt till utbildning finns i skollagen (7 kap. 2010:800).