Samarbete mellan skola, vård och socialtjänst är ofta nödvändig för att hjälp en elev tillbaka i skolgång. En hjälp kan vara att upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). En SIP ska alltid utgå från individens behov och situation. Planen är inte ett mål i sig, utan ett sätt att se till att individen får de insatser och det stöd hen behöver. Hur själva SIP-arbetet ska läggas upp beror på hur individens livssituation ser ut och vilken typ av insatser som krävs. Centrala elevhälsan kan, tillsammans med rektor på skolan, ta initiativ till en SIP.