Ansvaret att se till att barn får sin rätt till utbildning är delat mellan hemkommunen, de som har ansvar för utbildningen (det kan vara Norrköpings kommun eller en enskild huvudman om skolan är fristående), samt vårdnadshavare. Om skolan har uppfyllt sina skyldigheter och elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig för att eleven ska gå i skolan, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. Det betyder att vårdnadshavare kan behöva betala en summa pengar om föreläggandet inte följs.