Skolnärvaro och skolplikt

Närvaro i skolan och att ta del av undervisningen är viktigt för att klara skolan. Forskning visar att elever som är borta från skolan riskerar sämre skolresultat än elever som har god närvaro. Att vara borta från skolan kan också leda till att eleven mår psykiskt dåligt, får sömnproblem och känner sig utanför.

Kontakt