Kuratorn bidrar med psykosocial kompetens i skolan. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam.

Inom de psykosociala insatserna ingår bland annat:

  • samtal med barn, ungdomar och föräldrar, enskilt eller i grupp
  • stöd och krishantering
  • främjande av likabehandling
  • stöd till personal i elevhälsofrågor
  • konsultation och handledning
  • planerings- och organisationsfrågor
  • utbildning
  • social kartläggning
  • studieekonomisk vägledning.

Samtal

Kuratorn erbjuder elevsamtal och föräldrastöd i skolfrågor. De samtal som kuratorn gör ska främst ha fokus på elevens skolsituation. Vid psykosociala problem som inte är skolrelaterade kan kuratorn hänvisa dig vidare till exempelvis Barnhälsan, Ungdomshälsan, Primärvården, socialkontoret och BUP vid behov av insatser eller behandling.

Kränkningar

Kurator är delaktig i skolans arbete mot kränkningar. På varje skola finns en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver skolans rutiner.

Samverkan

Kuratorn samarbetar med socialkontoret, polis, barn- och ungdomspsykiatrin samt barn- och vuxenhabiliteringen.