Det här är elevhälsa

Elevhälsans personal arbetar på skolorna med barn och elevers hälsa. Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ska ha tillgång till stöd från elevhälsan. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser. 

Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen:

 • att främja hälsa hos alla barn och elever.
 • att skapa förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande enligt utbildningens mål. 
 • att ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
 • att främja barn och elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö.
Specialpedagogiska insatser

Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i skolan. Specialpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam.

I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat:

 • pedagogisk kartläggning
 • undervisning av elevgrupp eller elev
 • ge råd och stöd gällande arbetsmaterial och lärmiljöer
 • ge råd och stöd gällande pedagogiska anpassningar och lärhjälpmedel

Läs mer om specialpedagogiska insatser

Medicinska insatser

Skolsköterskan och skolläkaren bidrar med medicinsk kompetens i skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. I de medicinska insatserna ingår bland annat:

 • hälsobesök
 • vaccinationer
 • medicinsk bedömning
 • medicinsk studie- och yrkesvägledning
 • krishantering
 • ge råd och stöd till skolpersonal i medicinska frågor
 • ge stöd vid funktionsnedsättning och kronisk sjukdom
 • livsstil exempelvis kost, sömn
 • drogförebyggande arbete.

Hälsobesök

Hälsobesök erbjuds i förskoleklass och årskurs 1 i särskolan, årskurs 2, 4, 7 och år 1 i gymnasiet. Elevhälsan gör undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel. Riktade hälsoundersökningar görs på vissa specifika yrkesförberedande gymnasieprogram.

Vaccinationer

Elevhälsan erbjuder vaccinationer i årskurs 2, 5 (flickor) och 9 enligt nationellt vaccinationsprogram. Elevhälsan erbjuder kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet.


Information om vaccinationer inom elevhälsan

Mottagning

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Inom den medicinska elevhälsan gäller samma sekretess som i övrig hälso- och sjukvård.

Information om elevhälsans medicinska insatser - till dig som har barn i skolanPDF (pdf, 63.2 kB)

Psykosociala insatser

Kuratorn bidrar med psykosocial kompetens i skolan. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam.

Inom de psykosociala insatserna ingår bland annat:

 • samtal med barn, ungdomar och föräldrar, enskilt eller i grupp
 • stöd och krishantering
 • främjande av likabehandling
 • stöd till personal i elevhälsofrågor
 • konsultation och handledning
 • planerings- och organisationsfrågor
 • utbildning
 • social kartläggning
 • studieekonomisk vägledning.

Samtal

Kuratorn erbjuder elevsamtal och föräldrastöd i skolfrågor. De samtal som kuratorn gör ska främst ha fokus på elevens skolsituation. Vid psykosociala problem som inte är skolrelaterade kan kuratorn hänvisa dig vidare till exempelvis Barnhälsan, Ungdomshälsan, Primärvården, socialkontoret och BUP vid behov av insatser eller behandling.

Kränkningar

Kurator är delaktig i skolans arbete mot kränkningar. På varje skola finns en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver skolans rutiner.

Samverkan

Kuratorn samarbetar med socialkontoret, polis, barn- och ungdomspsykiatrin samt barn- och vuxenhabiliteringen.

Psykologiska insatser

Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolan.

I de psykologiska insatserna ingår bland annat:

 • handledning och konsultation
 • utredning och bedömning
 • fortbildning och kompetensutveckling
 • krisarbete
 • deltagande i skolans elevhälsoteam

Samverkan

Psykologen samverkar med rektorer, elevhälsoteam, förskole- och skolpersonal och externa samarbetspartners som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen och Barnhälsan.

Logopediska insatser

Vissa förskolor och skolor har tillgång till logoped. Logopeden bidrar med logopedisk kompetens i förskolan och skolan och ingår i skolans elevhälsoteam.

I de logopediska insatserna ingår bland annat:

 • råd och stöd till pedagoger
 • utbildning och kompetensutveckling

Logoped kan erbjuda insatser vid:

 • bristande språkförståelse och svårighet att följa instruktioner
 • bristande ordförråd
 • svårigheter att uttrycka sig sammanhängande och lättbegripligt
 • grammatiska svårigheter – att få orden i rätt ordning och att böja orden rätt
 • svårigheter med uttal
 • svårigheter med samtalsregler
 • stamning
 • röstsvårigheter

Kontakt

Elevhälsans personal kan vara knuten till en eller flera enheter. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida eller blogg. Du kan också nå personalen via kommunens Kontaktcenter 011-15 00 00

Se alla kommunala grundskolor

Se alla kommunala gymnasieskolor

Centrala barn- och elevhälsan

Förskolan och skolan samarbetar med Centrala barn- och elevhälsan. Centrala barn- och elevhälsan erbjuder specialpedagogisk kompetens inom områdena:

 • läs- och skrivinlärning
 • tal- och kommunikation
 • matematik
 • syn
 • hörsel
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • lärverktyg
 • intellektuell funktionsnedsättning PDF (pdf, 597.1 kB)

Barn- och elevhälsoplan för Norrköpings kommunPDF (pdf, 713.3 kB)


Läs mer om specialpedagogiska insatser

På Centrala barn- och elevhälsan finns specialpedagog med spetskompetens, psykolog, skolläkare, skolsköterska, teamledare, samordnande psykolog, samordnande kurator, samordnande logoped och samordnande skolsköterska.

Centrala barn- och elevhälsan samarbetar med vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och Region Östergötland och bidrar med kompetens i verksamheterna <<<<<<, Skolfam, NP-center och Team nystart.

Synpunkter och klagomål

Inom den medicinska elevhälsan arbetar legitimerad skolsköterska, skolläkare, psykolog, logoped och arbetsterapeut. De utför medicinska insatser i skolan och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Dina synpunkter och eventuella klagomål utgör en del i vårt ständiga förbättringsarbete. Genom det arbetet säkerställer vi kvalitet och patientsäkerhet. Välkommen att lämna synpunkter och eventuella klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål

Kontakt
Centrala barn- och elevhälsan

S:t Persgatan 95, våning 4