Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder. Det kan exempelvis handla om:

 • Elever som har en sjukdom, funktionsnedsättning och/eller omfattande inlärningssvårigheter och behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt hel- eller deltidsstöd under en längre tid för att följa utbildningen.
 • Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning och som inte klarar sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt stöd. Eleverna har betydande svårigheter med sin koncentration, strukturering och uthållighet.
 • Tilläggsbelopp är avsett att täcka det extraordinära särskilda stödet. Extra anpassningar eller särskilt stöd kan inte finansieras genom tilläggsbelopp utan ingår i den grundersättning eller programpris som skolan får för eleven.
Vem kan söka tilläggsbelopp?

Kommunala eller fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Norrköping kan söka tilläggsbelopp. Även andra kommuners enheter kan söka tilläggsbelopp för barn och elever som har behov av extraordinärt särskilt stöd och som är folkbokförda i Norrköpings kommun. 

Det här berättigar till tilläggsbelopp
 • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens behov av särskilt stöd och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.
 • Tillägget avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder. Undantag finns om eleven har väldigt omfattande inlärningssvårigheter kontinuerligt under skoldagen.

Bilden nedan visar vad som ingår i tilläggsbelopp och vad som ingår i grundbelopp/programpris.

Pyramid tilläggsbelopp

I matrisen nedan ser du ersättningsnivåer för tilläggsbelopp.

Matris tilläggsbelopp för extraordinärt stödPDF (pdf, 123.5 kB)

Det här berättigar inte till tilläggsbelopp

Stöd i till exempel form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild undervisningsgrupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen berättigar inte till tilläggsbelopp. Kostnader för dessa insatser ska täckas av den ersättning som betalas ut till skolan genom grundbelopp eller programpris.

Period för ansökan

Kommunala förskolor och grundskolor i Norrköpings kommun ansöker under vissa ansökningstider. En ny ansökan ska göras inför varje termin.

Ansökan ska göras under perioden 11 mars - 1 april 2021 när du ansöker för hösttermin 2021.

Tilläggsbelopp - ansökan för kommunal grundskola och förskola
Kommunala gymnasieskolor i Norrköpings kommun kan ansöka när som helst under året. Ansökan sker via e-tjänsten för tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp - ansökan för kommunal gymnasieskola

Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Norrköping samt kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor utanför Norrköpings kommun kan ansöka när som helst under året genom e-tjänsten för tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp - ansökan för fristående enhet eller för kommunal enhet utanför Norrköpings kommun

Bedömning av ansökan

Ansökan bedöms av beredningsgruppen. I beredningsgruppen ingår specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Ansökan tas upp för bedömning om den är fullständig, dvs. att samtliga obligatorisk delar ska vara ifyllda. Saknas underlag begärs en komplettering. Begärda kompletteringar ska skickas in snarast möjligt.

Beredningsgruppen tar ställning till:

 • handlar det om extraordinära insatser?
 • är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet?
 • kostnadsbedömningen vad gäller anpassningar av lärmiljön och tekniska hjälpmedel är rimlig (gäller endast för fristående skolhuvudmän)
Ofullständig ansökan

En ansökan anses som ofullständig om:

 • det inte framgår vilket stödbehovet är
 • det inte framgår med vilka extraordinära insatser barnets eller elevens behov ska tillgodoses
 • det saknas obligatoriska handlingar eller uppgifter

Om din ansökan är ofullständig blir du ombedd att skicka in en komplettering. Skicka in den begärda kompletteringen snarast.

Beslut

Beslut för kommunala förskolor och grundskolor lämnas via Extens vid bedömningsperiodens slut. Rektor får ett meddelande när beslutet finns i Extens. Även kommunala gymnasieskolor får besked om beviljade tilläggsbelopp genom Extens.

Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor får ett beslut som går att överklaga.

Avslag

Ett avslag på hela, eller delar av, ansökan innebär inte att förvaltningen/nämnden bedömt att eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp.

När en elev byter till en annan kommunal skola

Om en elev i kommunal enhet byter till en annan kommunal enhet söker den avlämnande kommunala rektorn tilläggsbelopp för eleven. Exempelvis söker rektorn för en kommunal förskola tilläggsbelopp för ett barn som kommer att tas emot i kommunal förskoleklass.

Om barnet eller eleven tänker byta från en kommunal enhet till en fristående enhet, kan inte den avlämnande rektorn söka tilläggsbelopp. Barnets eller elevens nya rektor, i den fristående enheten, söker tilläggsbelopp.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Dokument