Övergång från gymnasium till högskola 1992-2016

Nära hälften av gymnasieeleverna fortsätter till högskolestudier inom tre år

Av de elever, folkbokförda i Norrköping, som avslutade sin gymnsieutbildning läsåret 2012/13 påbörjade 41 procent högskolestudier inom tre år.

Diagrammet visar att andelen i Norrköping har ökat kraftigt sedan 1992 fram till mitten av 2000-talet. Högst andel övergångar har det varit åren 2004 och 2007 med 46 procent. År 2014 var andelen den lägsta under hela 2000-talet men har sedan dess ökat till nuvarande nivå på 41 procent. Av de jämförda kommunerna har Jönköping den lägsta övergångsfrekvensen år 2016.

Källa: Skolverket

Övergångar från gymnasium till högskola 1992-2016

Läs en kort sammanställning som redovisar mer statistik om andelen gymnasieelever som går vidare till högre studier. Dokumentet visar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten visar liknade mönster.

Länk till dokumentet: FS 2017:3 Övergångar till högskolestudier 2016

Kontakt