Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Månadsstatistik över arbetslöshet från Arbetsförmedlingen

April 2023

Arbetslösheten under 9 procent för första gången sedan 2008

Andelen arbetslösa i åldersgruppen 16–65 år** i Norrköping var 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften i april 2023, vilket var en minskning med -0,8 procentenhet sedan april 2022. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta en lägre arbetslöshetsnivå under en aprilmånad och det är första gången sedan 2008 som arbetslösheten är under 9 procent. I april 2008 var arbetslösheten i Norrköping 8,0 procent. Bland unga vuxna (18-24 år) är arbetslösheten den lägsta under hela tidsperioden 2008 - 2023, dvs. för hela den tidsperiod som kommunen har tillgänglig månadsstatistik om detta.

Arbetslösheten i riket var 6,3 procent i april 2023, en minskning med -0,5 procentenhet sedan april förra året.

Även långtidsarbetslösheten minskar. Andelen av arbetskraften som varit arbetslösa i mer än 12 månader i Norrköping var 4,3 procent i april 2023, betydligt lägre än april 2022 då andelen var 5,2 procent.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos kommer arbetslösheten att stiga något under 2023, men utvecklingen hittills har varit bättre än vad de förväntat sig.

Verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen i korthet:

 • Arbetslösheten bland 16–65 åringar** i Norrköping var 8,7 procent i april 2023 (-0,8 procentenhet*).
 • Det innebär att 6 380 personer (-440*) i åldrarna 16–65 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa i riket var 6,3 procent (-0,5 procentenhet*).
 • Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle runt 1 770 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen.
 • Arbetslösheten minskade även i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten med -0,6 procentenhet i dessa kommuner jämfört med april 2022.

Unga vuxna, 18–24 år

 • Arbetslösheten bland 18–24 åringar i Norrköping var 9,2 procent i april 2023 (-1,6 procentenheter*). Det är den lägsta nivån under tidsperioden 2008 - 2023 (hela tidsperioden som statistik finns tillgänglig över detta).
 • Det innebär att 710 personer (-70*) i åldrarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa 18-24 åringar i riket var 7,1 procent (-1,1 procentenheter*).
 • Arbetslösheten bland 18–24 åringar minskade i alla jämförda kommuner förutom Jönköping och Helsingborg (jämförda kommuner: Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten bland 18–24 åringar med -1,0 procentenhet i dessa kommuner jämfört med april 2022.

Utrikes födda

 • Arbetslösheten bland utrikes födda 16-65 åringar** i Norrköping var 21,2 procent i april 2023 (-2,4 procentenheter*). Det är den lägsta nivån under tidsperioden 2017 - 2023 (hela tidsperioden som statistik finns tillgänglig över detta).
 • Det innebär att 3 900 (-240*) utrikes födda personer var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa utrikes födda i riket var 15,4 procent (-1,6 procentenheter*).
 • Arbetslösheten bland utrikes födda minskade i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten bland utrikes födda med -1,9 procentenheter i dessa kommuner jämfört med april 2022.

Not: Antalsuppgifterna avrundade till närmaste tiotal.

* förändringen sedan samma månad föregående år .

** före 2023 redovisades arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år, på grund av höjd pensionsålder ändrades åldersgruppen till 16–65 år från och med 2023. Vid jämförelser ett eller flera år bakåt i tiden är åldersspannet fortfarande 16–64 år eftersom dessa uppgifter baseras på redan publicerad statistik.

Tabellen nedan ger en sammanfattande bild av arbetslösheten i Norrköpings kommun under april 2023.

Längre tidsserier

I bifogat exceldokument (länk) Excel, 252.4 kB. finns månadsstatistik över arbetslösheten i Norrköping, riket, Östergötlands län och några jämförda kommuner i längre tidsserier.

Länkar till rapporter på Arbetsförmedlingens hemsida:

Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetslösheten i Norrköping, länet och riket

Östergötlands län som helhet och riket har lägre arbetslöshet än Norrköping. Se uppgifter för aktuell månad i tabellen nedan. 

Diagram och tabeller över utvecklingen i Norrköping, länet och riket finns även i följande dokument, tillsammans med diagram över åldersgruppen 18-24 år:

Diagram och tabeller över arbetslösheten i Norrköping, länet och riket Pdf, 33.5 kB.

 • Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle ca 1 770 personer ha behövt avskrivas som arbetslösa i kommunen i april 2023. Det är den lägsta nivån sedan maj 2010. I diagrammet nedan visas hur stort antal arbetslösa i Norrköping som varje månad under januari 2008 till april 2023 skulle ha behövts avskrivas som arbetslösa för att Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket.
Antal arbetslösa i Norrköping som skulle behöva avskrivas som arbetslösa för att få samma arbetslöshetsnivå som riket

Jämförelse med några kommuner

I jämförelse med kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås har Norrköping en relativt hög arbetslöshet, endast Eskilstuna och Helsingborg har högre. Den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i de jämförda kommunerna var 7,5 procent i april att jämföra med 8,7 procent i Norrköping. Jönköping har lägst arbetslöshet av de jämförda kommunerna med 4,9 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetslösheten minskade i alla jämförda kommuner i april 2023 jämfört med april 2022, i genomsnitt var minskningen -0,6 procentenhet i dessa kommuner. I riket som helhet minskade arbetslösheten med -0,5 procentenhet. I Norrköping var minskningen -0,8 procentenhet, se utvecklingen i diagrammet nedan.

Bland 18-24 åringar minskade arbetslösheten i april 2023 jämfört med april 2022 i alla jämförda kommuner förutom Jönköping och Helsingborg. I genomsnitt var minskningen -1,0 procentenhet i dessa kommuner. I riket minskade arbetslösheten i denna åldersgrupp med -1,1 procentenheter och i Norrköping med -1,6 procentenheter.

I bifogat dokument nedan redovisas diagram och tabeller över arbetslöshetsutvecklingen för ovanstående jämförda kommuner och de två åldersgrupperna:

Diagram kommunjämförelse Pdf, 297.5 kB.

Nya lediga jobb

Uppgifterna ovan är hämtade från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Det finns även publicerade uppgifter om antalet nya lediga jobb, men dessa uppgifter bör tolkas med försiktighet enligt Arbetsförmedlingen då det finns frågor kring registreringen som man inte har utrett. Uppgifterna finns som månadsstatistik på Arbetsförmedlingens hemsida.

Om statistiken

Redovisningen ovan bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft, se detaljerad beskrivning nedan.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetslösheten är säsongsberoende. Främst är det andelen öppet arbetslösa som ökar under sommarmånaderna, men även under jul och nyår. Speciellt gäller det gruppen unga vuxna. Det innebär att månadsstatistik bör jämföras med motsvarande månad under tidigare år.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/statistik.

Ny åldersgrupp för arbetslöshetsstatistiken fr om 2023

Fram till och med 2022 har Arbetsförmedlingens statistik redovisat arbetslösheten för åldersgruppen 16-64 år, vilket baserat sig på åldern för garantipension. Med anledning av att pensionsåldern i Sverige utökats med ett år från och med årsskiftet 2023, utökar också Arbetsförmedlingen åldersurvalet i månadsstatistiken och beräkningarna av andel inskrivna arbetslösa med ett år. Detta innebär att åldersspannet, från och med publiceringen av månadsstatistik för januari 2023, är åldersspannet 16-65 år.

Observera att vid jämförelser ett eller flera år bakåt i tiden är åldersspannet fortfarande 16-64 år eftersom dessa uppgifter baseras på redan publicerad statistik. För Norrköpings del påverkades inte månadsstatistiken i januari 2023 alls av detta på totalnivå, arbetslöshetsnivån var densamma för åldersgruppen 16-64 år som för åldersgruppen 16-65 år.

Arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften


Statistiska Centralbyrån, SCB, som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar arbetslösheten till arbetskraften. Dessvärre är SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek inte möjlig att bryta ner på lokal nivå. I Arbetsförmedlingens statistik används istället den så kallade registerbaserade arbetskraften. Hur den beräknas visas i rutan nedan.

Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:

 • Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en gång per år, i november.
 • Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
 • Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).