2017:4 Definitiv befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot 2026

Som stöd i kommunens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida folkbokförda befolkningen i Norrköping. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för de volymskattningar som görs inom olika verksamheter.

Beräkningarna görs för tio år framåt, men det som framför allt används är uppgifterna fem år framåt i tiden, eftersom osäkerheten i prognosen ökar för tidpunkter som ligger långt fram i tiden. Perspektivet tio år benämns som en utblick tio år framåt i tiden.

Befolkningsprognosen görs både för kommunen totalt och för delområden inom kommunen.

Norrköpings folkmängd fortsätter öka

Norrköpings folkmängd förväntas öka med 10 000 personer under den kommande femårsperioden, från 139 363 personer år 2016 till 150 000 invånare år 2021. Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2016 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

I en utblick mot 2026 antas folkmängden fortsätta öka och vara 160 000 personer den 31 december 2026.

Mer resultat och beskrivning av antagandena finns i bifogad rapport. (Länk.)

Länk till rapporten Definitiv befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot 2026, kommun- och delområdesprognosPDF (pdf, 1007 kB)