Sammanställning integration 2017

Ordet integration beskriver inom samhällsvetenskapen föreningen av skilda delar till en större helhet. Det handlar inte om att alla ska vara lika utan att individers olika bakgrund och erfarenheter tas till vara och utvecklas till en gemensam helhet i ett inkluderande samhälle.

I Norrköpings kommun finns ett inriktningsdokument Integration som beslutades av kommunfullmäktige i december 2016, (KS 2016/0072). Inriktningen bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter och kommunens vision. Den är ett styrdokument som beskriver den långsiktiga politiska viljan inom integrationsområdet.

Bifogad rapport är en sammanställning av statistik där variablerna har valts utifrån de områden som lyfts fram i inriktningsdokumentet Integration.

Länk till rapporten Sammanställning Integration 2017PDF (pdf, 1.9 MB)