2016:1 Befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025 – kommun- och delområdesprognos

Norrköpings folkmängd fortsätter växa

Norrköpings folkmängd förväntas öka med närmare 11 000 personer under den kommande femårsperioden, från 137 035 personer år 2015 till 148 000 invånare år 2019. Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2015 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

I en utblick mot 2025 antas folkmängden fortsätta öka och vara 158 000 personer den 31 december 2025.

In- och utflyttning till kommunen

Inflyttningen antas vara hög även kommande år. Den förväntas öka speciellt under åren 2016-2018 och då främst på grund av att många asylsökande som redan befinner sig i Sverige kommer att få uppehållstillstånd. Utflyttningen antas även den öka, dock kommer den att vara lägre än inflyttningen och Norrköpings folkmängd fortsätter öka på grund av flyttrörelser.

Antalet födda förväntas fortsätta vara högt

Antalet födda barn i Norrköping har varit högt under senare år och förväntas fortsätta vara högt, över 1 700 födda. Antalet förväntas också öka över tid bland annat på grund av att alltfler av det stora antalet födda kring år 1990 kommer i så kallad barnafödande ålder.

Ökningar i samtliga åldersklasser bland barn och unga

De stora födelsekullarna runt år 1990 påverkade verksamheten i skolans olika stadium då de passerar genom skolsystemet. Nu kommer återigen förskola och skola påverkas av det stora antal barn som fötts under senare år och förväntas födas under kommande år.

Det innebär att till 2020 kommer nästan 3 500 fler barn och elever än i dag att befinna sig i skolverksamhet.

En liten ökning av antal personer i arbetsför ålder

Personer i åldersklassen 19-64 år, där en del studerar och en stor del förvärvsarbetar förväntas öka med 5 000 personer fram till år 2020.

Allt fler äldre

Antalet äldre, 65 år och däröver, förväntas öka med 2 000 personer fram till år 2020. I en utblick mot 2025 fortsätter antalet att öka med ytterligare 2 000 personer.

Redovisning av befolkningsprognosen

Den definitiva befolkningsprognosen redovisas i en rapport i serien Norrköpingsfakta och kan laddas ner här:

2016:1 Definitiv befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025 - kommun- och delområdesprognosPDF (pdf, 1 MB)

Linjediagram som visar folkmängden i Norrköping 2000-2015, samt prognos för 2016-2020 och utblick för 2021-2025.
Källa: Statistiska centralbyrån (åren 2000-2015), Norrköpings kommun, Ekonomi- och styrningskontoret (åren 2016-2025) Not: y-axeln börjar inte på värdet noll.